Fritidsvetarna

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier

Schole              Otium               Leisure               Fritid

Startsida

Den moderna fritiden

Aktuellt - nyheter och konferenser

Fritidspolitisk arena

Utvecklingsområden:

1 Kultur och fritid

* Vad är kultur - och vad är fritid?

* Fritidspolitisk arena

* Fritidspolitisk strategi

2 Social hållbarhet och demokratiutveckling

3 Hälsa och välbefinnande

4 Civilsamhälle, folkbildning och föreningsliv 

5 Pigga pensionärer

6 Ungdomsarbete

7 Idrott och fysisk aktivitet

8 Turism och friluftsliv

9 Fritid och kreativitet på jobbet

Fortbildning

Fritidsvetenskaplig bokhandel

Publikationer

Finland

Länkar

Om Fritidsvetarna

In English

Utvecklingsområde 1 - Kultur och fritid

Fritidspolitisk strategi

Hur många känner igen sig i denna bild?

Det är sent på fredag eftermiddag. De har mötts en gång i veckan de senaste fyra månaderna för att utarbeta företagets kommande strategiska plan. "Det här är beklämmande", suckar den biträdande chefen för en av de största avdelningarna  och bläddrar igenom papperen på bordet. "Vår strategi är väldigt lik den som vi tog fram för fem år sedan". Han tittar på företagets VD för söka bifall. När han inte får det, fortsätter han. "Vi vet att vår sektor förändras raskt, alla data visar på det. Vi känner alla att vi har nya affärsmöjligheter". Runt bordet ser han sju uttryckslösa ansikten. "Men", säger han med en ovanligt svag röst, "sättet på vilket vi tänker gör att vi under de kommande sju åren kommer att fortsätta med samma fyra verksamhetsområden som tidigare". De andra ser på varandra. Viskningar fyller rummet. VD:n harklar sig och säger: "OK, så hur skall vi bli mer påhittiga och kreativa?" Mer tystnad.

Citerat ur Johan Roos - Bart Victor, Playing with Strategy. Working Paper 2001-1. Imagination Lab.

Alla organisationer - företag, offentliga förvaltningar och ideella föreningar - behöver regelbundet funder över var man står, vad man håller på med och vart man skall. 

Ett politiskt program för en verksamhet räcker inte.  Sådana är vanligtvis en långsiktig avsiktsförklaring och man behöver inte ange när punkterna skall genomföras.

En politisk strategi är något annat. Den skall: 

►       bygga på en analys av det faktiska läget inom verksamhetsområdet,

►      försöka bedöma framtiden.

Därefter skall strategin tydligt: 

►       presentera målen,

►       ange vilka åtgärder som skall leda till målens uppfyllelse,

►       när respektive åtgärd skall vara vidtagen,

►       vem som skall utföra åtgärden.

Slutligen skall strategin tala om hur den skall utvärderas och återkopplas till nästa strategidokument. Många kommunala s.k. strategier brister i en eller flera av dessa krav och därför inte tillräckligt effektiva.

Strategiskt tänkande är viktigt inom offentlig sektor.

Om den privata sektorn inte har en strategisk framförhållning så går företaget i konkurs. Inom den offentliga sektorn är situationen inte lika enkel. Av tradition bär särskilt den kommunala sektorn på en tung ryggsäck av förvaltningstänkande. Livet har gått sin gilla gång och ena dagen har lagts till den andra. 

Detta är inte unikt för Sverige. I Storbritannien insåg Tony Blair i slutet av 1990-talet behovet av en förnyelse av den kommunala sektorn. Han lanserade projektet Best Value. Syftet var att skattebetalarna skulle få ut mer kvalitet för pengarna. Ett viktig inslag i projektet var att få kommunerna att skriva  leisure/cultural strategies. Vi har följt utvecklingen och vet att här kan vi lära oss mycket. 

Många kommuner har antagit kulturpolitiska respektive idrottspolitiska strategier. Sådana brister i allmänhet i helhetssyn vilket möjligen gör dem effektiva för ett snävt syfte. Fritidspolitiska strategier är att föredra för dem som vill anlägga ett helhetsperspektiv på kommuninnevånarnas livskvalitet och välbefinnande. 

►         Vi hjälper kommuner att utveckla ett strategiskt helhetsperspektiv på frågor kring livskvalitet och välbefinnande.

Läs mer i 

►        Från kulturplaner till fritidspolitiska strategier.

 

Adress-Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S 113 35 Stockholm. Adress-Helsingfors/Esbo: Larsviksvägen 2 F, Fi - 023 20 Esbo.

Tel: +46 (0)70 - 728 75 65 eller +358 (0)44 - 201 90 50. Skype: Fritidsvetarna.  

E-post: institutet@fritidsvetarna.com

Copyright © 2007. Institutet för Fritidsvetenskapliga studier.  Senast ändrad: torsdag 23 november 2017.