Fritidsvetarna

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier

Schole              Otium               Leisure               Fritid

Startsidan

Den moderna fritiden

Aktuellt - nyheter och konferenser

Utvecklingsområden:

1 Kultur och fritid

2 Social hållbarhet och demokratiutveckling

3 Hälsa och välbefinnande

4 Civilsamhälle, folkbildning och föreningsliv

5 Pigga pensionärer och det goda åldrandet

6 Ungdomsarbete

7 Idrott och hälsomotion

8 Turism och friluftsliv

9 Fritid och kreativitet på jobbet

Fortbildning

Fritidsvetenskaplig bokhandel

Publikationer

Finland

Länkar

Om Fritidsvetarna

In English

Utvecklingsområde 6 - Ungdomsarbete

Allt barn- och ungdomsarbete måste ha både en förebyggande och en främjande inriktning. Barn och ungdomar har ännu inte vuxnas livserfarenhet och behöver för att bli goda samhällsmedborgare ha en trygg miljö att växa upp och utvecklas i. Socialisationsaspekten blir viktig.

De två perspektiven förebygga och främja bygger på två helt skilda synsätt. För att nå effektivitet i det offentliga barn- och ungdomsarbetet är det viktigt att hålla dem isär.  

Förebyggande arbete

Förebyggande arbete utförs framför allt inom vårdsektorn. För att lyckas med att förebygga kriminalitet, drogmissbruk, ungdomsvåld och andra sociala problem måste ett socialpolitiskt perspektiv läggas som grund. Även skolans socialisationsarbete kan räknas till det förebyggande arbetet.  

Allmän fritidsverksamhet har sedan slutet av 1800-talet ansetts kunna förebygga de flesta otrevligheter från sexuella förvillelser till skolbränder. Det finns ingen forskning, varken svensk eller utländsk, som understödjer ett sådant synsätt. Däremot kan noga utvalda fritidaktiviteter fungera som medel i ett socialisationsarbete. 

Målgruppen för arbetet måste preciseras till barn och ungdomar med sociala och/eller psykiska problem - "barn och ungdomar i riskzonen". Det är främst bland dessa som framtidens drogmissbrukare och kriminella rekryteras. Allt tyder på att ett ett effektivt förebyggande  arbete i denna ungdomsgrupp måste utföras i nära samarbete med skolans speciallärare och socialtjänstens familjeterapeuter. Arbetet måste också utföras av välutbildade ungdomsledare eller socialpedagoger. 

Främjande arbete

Begreppet "främja" har skapat stor förvirring inom barn- och ungdomsarbetet. Alla aktiviteter kan ju sägas vara främjande. En människa som precis har fått ett nytt hjärta inopererat får en vård som skall främja hennes tillfrisknande. Men en frisk människa behöver varken denna eller någon annan vård. Hon behöver aktiviteter som främjar hennes välbefinnande. 

På samma sätt är det inom barn- och ungdomsarbetet. Ett främjandearbete tar sin början när det förebyggande arbetet har avslutats och ungdomarna har blivit "friska", d.v.s. insett hur samhällets och människors grundläggande relationer fungerar. Främjandearbetets fokus bör ligga på att få människor att växa och utvecklas som människor. Ett främjandearbete är viktigt för alla människor, inte enbart barn- och ungdomar. 

Därmed läggs ett fritidspolitiskt perspektiv till grund för främjandearbetet. Det är människors ökade livskvalitet, välbefinnande och kreativitet som skall främjas. Fritidsverksamheten blir ett mål i sig och inte enbart ett medel.

För att lyckas behöver de verksamhetsansvariga anlägga ett animationspedagogiskt betraktelsesätt. Människor måste få stöd och stimulans för att växa på eget initiativ, inte ledas. Det är särskilt viktigt i ungdomsåren. 

Målgruppen för detta arbete är alla barn och ungdomar som kan delta i ordnade aktiviteter.

Bryt förvirringen!

Under de senaste 60-70 åren har det rått stor förvirring inom ungdomsarbetet där olika aktörer har strävat åt olika håll trots till synes gemensamma målformuleringar. Alltför få har förstått skillnaden mellan att förebygga och att främja. 

Det är dags att bryta förvirringen och skapa ett effektivt arbete - både det förebyggande och det främjande. För det första måste vi besvara följande frågor:

  • Vad skall förebyggas? Hur skall det göras? Vem skall göra det? 

  • Vad skall främjas? Hur skall det göras? Vem skall göra det?

  • Vilka kompetenser behövs för att utföra ett effektivt förebyggande eller främjande barn- och ungdomsarbete?

  • Vilka aktörer är bäst på att förebygga - skolan, socialsektorn, föreningslivet eller kultur/fritid?

  • Vilka aktörer är bäst på att främja - skolan, socialsektorn, föreningslivet eller kultur/fritid? 

Vi hjälper aktörer inom barn- och ungdomsarbetet att reda ut begreppen, klara ut vilka mål som bör nås och skaffa kunskap om vilka metoder som är effektiva gentemot olika mål. Detta kan ske i form av 

►         analyser av den rådande situationen - problem och möjligheter 

►         kunskaps- och insiktshöjande fortutbildning, målformuleringar

►         lokalt utvecklings- och förändringsarbete

►         utvärdering och effektmätning

Inspirationsföreläsningar:

Läs mer:

 

Adress-Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S 113 35 Stockholm. Adress-Esbo: Larsviksvägen 2 F, Fi - 023 20 Esbo.

Tel: +46 (0)70 - 728 75 65. Skype: Fritidsvetarna.  

E-post: institutet@fritidsvetarna.com

Copyright © 2007. Institutet för Fritidsvetenskapliga studier.  Senast ändrad: söndag 18 april 2021.