Fritidsvetenskaplig Bokhandel

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier

Schole              Otium               Leisure               Fritid

Startsida

Fritidsvetenskaplig bokhandel

Gå direkt till önskad kategori eller gå till hela bokkatalogen.

* Barn

* Feminism och gender

* Folkrörelser, folkbildning och civilt samhälle

* Friluftsliv och natur

* Hälsa, fysiologi och kropp

* Idrott

* Kommunal fritid

* Kultur, historia och vardagsliv

* Lek och lekteorier

* Management, organisatoriskt ledarskap och ekonomi

* Pedagogik, psykologi och utbildning

* Politik och demokrati

* Särskilda grupper

* Teorier om tid, fritid och värderingar

* Turism

* Ungdom

* Övriga böcker

Betalningsvillkor m.m.

 

Bokhandelskatalog

Barn

Svenska böcker:

* Att styra i namn av barns fritid. En nutidshistoria om konstruktionen av dagens fritidshem i samordning med skolan. Rohlin. HLS Förlag 2001.

* Barn i rörelse. Grindberg – Langlo Jagtöien. Studentlitteratur 2000. 

* Barn i tid och rum. Aronsson - Cederblad - Dahl - Olsson - Sandin. Gleerups 1984. 

* Barn och leksaker. Almqvist. Studentlitteratur 1991.

* De små mästarna. Om den fria lekens pedagogik. Knutsdotter-Olofsson. HLS 1996.

* Lek för livet. En litteraturgenomgång av forskning om förskolebarns lek. Knutsdotter Olofsson. HLS 1987.

* Lek och verklighet. Donald Winnicott. Natur och Kultur 1995.

* Leka för livet. Fataburen 1992. Nordiska museet.

* Lekens möjligheter. Om skapande lekpedagogik i förskola och skola. Lindqvist. Studentlitteratur 1996.

* Leksaksbilar. Segemark - Silvander. Nordiska museet 1992.

* Släpp in leken i skolan. Moyles (red.). Runa 1995.

* Varför leker inte barnen. En rapport från ett daghem. Knutsdotter-Olofsson. HLS 1993.

Rea-Böcker:

* Barn med koncentrationssvårigheter. Kadesjö. Liber 1992.

* Dokumentera pedagogiken. En handledning i dokumentation av arbetet inom barnomsorgen. Johansson (red.). Studentlitteratur 1996. 

* Förskollärare - Om yrkets pedagogiska innehåll. Kihlström. Studentlitteratur 1998. 

* Idrotten lär. Pedagogiska perspektiv på barn- och ungdomsidrott. Enström (red.)

* Svensk förskolepedagogik under 1900-talet. Johansson. Studentlitteratur 1994.

Feminism och gender

Svenska böcker:

* Att förhandla sitt medborgarskap. Kvinnor som kollektiva politiska aktörer i Örebro 1900-1950. Björk. ARKIV 1999. 

* Iscensättningen av kön i idrott. En nutidshistoria om idrottsmannen och idrottskvinnan. Larsson. HLS 2001. 

* Kvinnor på gränsen till medborgarskap. Genus, politik och offentlighet 1800-1950. Florin – Kvarnström (red.). Atlas 2001. 

REA-Böcker:

* Stärkta flickor. Utvärdering av projektet Att stärka flickor i föreningslivet. Ulmanen. Ungdomsstyrelsen 1995.

* Talet om kroppen. En antologi om kropp, idrott och kön.Fagrell - Nilsson (red.). HLS 1998.

* Tid för vardagsliv. Kvinnors och mäns tidsanvändning 1990/91 och 2000/01. Rydenstam. SCB 2003.

Böcker på engelska:

* Both Gains and Gaps. Henderson - Bialeschki - Shaw - Freysinger. Venture 1996.

* Crossing Boundaries: An International Anthology of Women's Experiences in Sport. Bandy – Darden (eds.). Human Kinetics 1999.

* Leisure and Feminist Theory. Betsy Wearing. Sage 1998.

* Leisure, Gender and Poverty. Working-class culture in Salford and Manchester 1900-1939. Davies 1992.

* Relative Freedoms: Women and Leisure. Wimbush - Talbots (eds.). Open University Press 1988.

* Sport, Men, and the Gender Order. Critical Feminist Perspektives. Messner - Sabo (eds.) 1990.

* Sporting Females. Critical Issues in the History and Sociology of Women´s sports. Hargreaves. Routledge 1994.

* Video Playtime: The Gendering of a Leisure Technology. Gray. Routledge 1992.

* Women in Sport. Issues and controversies. Cohen (ed.). Human Kinetics 1993.

* Women, Media and Sport. Challenging Gender Values. Creedon (ed.). Sage 1994.

* Women, Sport, and Culture. Birrell - Cole (eds.). Human Kinetics 1994.

* Women´s Leisure. What Leisure? Green - Hebron - Woodward. Macmillan 1990.

Folkbildning, folkrörelser och civilsamhälle 

Svenska böcker:

Folkbildning:

* Bildning i vår tid. Om bildningens möjligheter och villkor i det moderna samhället. Gustavsson. Wahlström & Widstrand 1996. 

* Bildning och nöje. Om IOGT-ABF-bibliotekariers erfarenheter. Ramberg - Runfors. Nordiska museet 1994.

* Bildningens väg. Tre bildningsideal i svensk arbetarrörelse 1880-1930. Gustavsson. Wahlström & Widstrand 1991.

* Cirklar i rörelse. Arvidsson. Skapande vetande 1996.

* Den rationella konsumenten. KF som folkuppfostrare. Alex. Symposion 1994. 

* Folkbildning i teori och praktik. Kylhammar (red.). Skapande Vetande 1992. 

* Folkbildningens födelse. Anton Nyström och Stockholms Arbetareinstitut 1880-1980. Leander. Nordiska museet 1980.

* Folkhemmets röst. Radion som folkbildare 1920-1950. Nordberg. ARKIV 1998

* Kan en filthatt stärka demokratin? Om mål och ideal i folkbildning. Lindgren. Carlsson 1996. 

* Musiken, folket och bildningen - glimtar ur folkbildningens historia. Öhrström (red.). Skapande vetande 1997.

* Om folkbildningens innebörder. - nio försök att fånga företeelse.  Bergstedt - Larsson (red.). Skapande vetande 1995.

* SOU 1996:154. Tre rapporter om studiecirklar. Kjell Rubensson - Petros Gougoulakis - Thomas Öhlund.

* SOU 2003:94. Folkbildningens särart? Offentlighet, forskning och folkbildares självförståelse. Andersén – Lundin – Sundgren. 

* SOU 2004:30. Folkbildning i brytningstid. En utvärdering av studieförbund och folkhögskolor

Civilsamhälle, folkrörelser och föreningsliv:

* Arbetarkultur och kultiverade arbetare. En studie av arbetarrörelsens musik. Bohman. Nordiska museet 1985. 

* Arbetarrörelse och arbetarkultur. Bild och Självbild. Johannesson - Kjellman - Skarin Frykman. Carlsson 2007.

* Att förhandla sitt medborgarskap. Kvinnor som kollektiva politiska aktörer i Örebro 1900-1950. Björk. ARKIV 1999. 

* Attac - Gräsrötternas revolt mot marknaden. Bim Clinell. Atlas 2000.

* Civilsamhället. Några forskningsfrågor. Amnå (red.). Gidlunds 2005.

* Den ensamma massan. Riesman. Arkiv 1999. 

* Den ensamme bowlaren. Den amerikanska medborgarandans upplösning och förnyelse. Putnam. SNS 2001. 

* Den fungerande demokratin. Medborgarandans rötter i Italien. Putnam. SNS 1996.

* Den ideella sektorn. Organisationerna i det civila samhället. Wijkström - Lundström. Sober 2002.

* Det civila samhället som forskningsfält. Nya avhandlingar i ett nytt sekel. Svedberg - Trägårdh (red.). Gidlunds 2006.

* Det globala civilsamhället. Ett svar på krig. Kaldor. Daidalos 2004.

* Etablerade och outsiders. En sociologisk studie av grannskapsproblem. Elias. Arkiv 1999. 

* Fackliga organisationer och medlemmar i dagens Sverige. Kjellberg. ARKIV 2001.

* Frivilliga insatser och hälsa. Lundåsen. Statens Folkhälsoinstitut 2005:47. 

* Föreningslivet i Sverige. Föreningslivet i Sverige. Välfärd. Socialt kapital. Demokratiskola. Vogel – Amnå – Munck – Häll. SCB 2003.

* Jourhavande medborgare. Samhällsengagemang i en folkrörelsestat. Amnå. Studentlitteratur 2008.

* Korset, fanan och fotbollen. Folkrörelsernas kulturmiljö i ett jämförande perspektiv. Hellspong. Carlsson 1991. 

* Kulturvetenskaplig forskning. Lilja - Onsér-Franzén (red.). HumTek 1997.

* Kvinnor på gränsen till medborgarskap. Genus, politik och offentlighet 1800-1950. Florin – Kvarnström (red.). Atlas 2001. 

* Kyrkor och alternativa rörelser. Handbok i kyrkokunskap. Olivestam - Lindholm. Gleerups 1991.

* Ledning i folkrörelseorganisationer. Jonsson. 1995. 

* Miljörörelsens mångfald. Boström. ARKIV 2001.

* Om demokratin i Amerika. Alexis Tocqueville. Bok 1 och 2. Atlantis 1997. 

* Proteststormen. Larsson. Atlas 2000. 

* Rörelsernas tid. Från proteststorm till globalt alternativ. Jens Ergon (red.). Atlas. 

* Sorti eller protest. En fråga om lojaliteter. Hirschman. ARKIV 2008. 

* SOU 2003:118. Allmänna samlingslokaler. Demokrati, kultur, utveckling. 

* SOU 2007:66. Rörelser i tiden. Slutbetänkande av utredningen om den statliga folkrörelsepolitiken i framtiden.

* SOU 2009:29. Fritid på egna villkor. Betänkande om vissa frågor om bidrag till ungdomsorganisationer m.m.

* SOU 2009:65. Moderniserade skatteregler för ideell sektor.

REA-Böcker:

* Den bildade borgaren. Olsson. Carlsson 1994.

* Ds 1994:93. Handbok i frivilligt arbete. Ideella beredningen. 

* Ds 1994:102. Lokalt utvecklingsarbete och frivilligt arbete i Norden. Ideella beredningen. 

* Ds 1997:36. Resultatstyrning av föreningsbidrag. 

* Från Predikanter till Aktivister. Föreningsliv och samhälle i utveckling.  Olsson - Ericson - Hallner. Björnen 1994.

* Kultur och folkbildning. Hågård - Kindblom - Sundberg - Ericson. Björnen 1995.

* Sju folkrörelser om framtiden. Dokumenterade framtidsbilder från folkrörelse-Sverige. Axelson (red.). Carlsson 1992.

* SOU 1999:89. Statsbidrag till handikapporganisationer

* Stärkta flickor. Utvärdering av projektet Att stärka flickor i föreningslivet. Ulmanen. Ungdomsstyrelsen 1995.

Danska böcker:

* Frivillighedens udfordringer - nordisk forskning om friviligt arbejde og frivillige organisationer. Henriksen - Ibsen (red.) 2001.

* Oplysning i begvægelse – kultur, krop og demokrati i den folkelige gymnastik. Madsen, Klim 2003.

Norska böcker:

* Kirke og fritid. En studie i norsk mellemkrigskultur. Hodne. Novus 1993.

* Folk og fritid. En mellemkrigsstudie i norsk arbeiderbevegelse. Hodne. Novus 1994.

* Fedreland og fritid. En mellemkrigsstudie i Noregs Ungdomslag. Hodne. Novus 1995.

* Idrett og fritid. En mellemkrigsstudie i norsk idrettskultur. Hodne. Novus 1995.

Böcker på engelska:

* Managing Change in Voluntary Organizations. A guide to practice. Gann. Open University Press 1996.

* Settlements, Social Change & Community Action. Good Neighbours. Ruth Gilchrist – Tony Jeffs (eds.). Jessica Kingsley 2001.

* Social Organization. Interaction Inside, Outside and Between Organizations. Ahrne. Sage 1994.

* Successful Marketing. Strategies for Nonprofit Organizations. McLeish. Wiley 1995.

* Voluntary Agencies. Challenges of Organisation and Management. Billis - Harris (eds.). Macmillan 1996.

Friluftsliv och natur

Svenska böcker:

* Friluftsliv in Swedish Physical Education - a Struggle of Values. Educational and Sociological Perspectives. Backman. Stockholm University 2010.

* Friluftsmuseerna. En skandinavisk idé erövrar världen. Rentzhog. Carlsson 2007. 

* Lekstugor. Lek och gemenskap i svenska trädgårdar. Löf. Carlsson 2004. 

* Långfärdsåkning på skridskor. Utrustning, Iskunskap, Åktrygghet, Skridskofärder. Gezelius m.fl. Wahlströms 2001.

* Natur och och samhälle. Om det praktiska förnuftets revolution. Eder. Daidalos 1999.

* På långfärdsskridskor. Aourell - Zachrisson. Prisma 2000. 

* Svensk utförsåkning. Friluftsfrämjandet, Svenska Skidförbundet, Sveriges professionella  skidskolor 1993/1994:

   - Barn och ungdom
 - Teknik och metodik
 - Telemark

* Utomhuspedagogik som kunskapskälla. Närmiljö blir lärmiljö. Dahlgren - Sjölander - Strid - Szczepanski (red.). Studentlitteratur 2007. 

* Älskade fritidshus. Fakta och finurligheter om ett svenskt fenomen. Tell. Bokförlaget DN 2002.

REA-Böcker:

* Allemansrätten - vad säger lagen? Bengtsson. Naturvårdsverket 1994.

* Bynatur i Norden. Nordiska ministerrådet 1998. TemaNord 1998:561.

* Fjällboken. Grundsten - Palmgren. Prisma 1994. Rikl. ill. 1:a upplagan.

* Från skidsport till skogsmulle. Friluftsfrämjandet 1892-1992. Yttergren. Friluftsfrämjandet 1992.

* På skridskor i Östra Svealand. 75 färder inom 15 mil från Stockholm. Gezelius. 1994. Rabén Prisma.

* Stadens parker och natur. Boverket 1994.

Böcker på engelska:

* Countryside Recreation. A handbook for managers. Bromley. Spon 1994.

* John Muir. From Scotland to the Sierra. Turner. Cannongate 1997. 

* John Muir. His Life and Letters and Other Writings. Gifford (ed.). The Mountaineers 1996.

* Leadership and Administration of Outdoor Pursuits. Ford - Blanchard. Venture 2nd ed. 1993.

* Our National Park System. Caring for America’s Greatest Natural and Historic Treasures. Rettie. University of Illinois Press 1998.

* Outdoor Recreation. Ibrahim - Cordes. McGraw-Hill 1993.

* Outdoor Recreation in America. Jensen. 5th ed. Human Kinetics 1995.

* Preserving Nature in the National Parks. A History. Sellars. Yale University Press 1997.

* The Park and the People. A History of Central Park. Rozenzweig - Blackmar. Cornell University Press 1998.

* Yosemite and Sequoia. A Century of California National Parks. Orsi - Runte - Smith-Baranzini (eds.). University of Californa Press 1993.

REA-Böcker:

* Countryside Recreation. Glyptis. Pitman 1991.

Hälsa, fysiologi och kropp

Svenska böcker:

* Aktivt liv. Ekblom - Nilsson. SISU 2000.

* Barn i rörelse. Grindberg – Langlo Jagtöien. Studentlitteratur 2000.

* Begreppen hälsa och hälsofrämjande. Medin – Alexanderson. Studentlitteratur 2000.

* En sund själ i en sund kropp. Hälsopolitik i Stockholms folkskolor 1880-1930. Hammarberg. HLS 2001.

* Hälsa & Hälsopromotion. Med fokus på individ-, grupp- och organisationsnivå. Winroth - Rydqvist. SISU 2008.

* Hälsoekonomins grunder. Brodin - Andersson. Studentlitteratur 1998.

* Kroppens bildning. Linggymnastikens manlighetsprojekt 1790-1914. Ljunggren. Symposion 1999.

* Kultur för hälsa. En exempelsamling från forskning och praktik. Statens Folkhälsoinstitut R 2005:23. 

* Livskraft ur gemenskap - om socialt kapital och folkhälsa. Hyyppä. Studentlitteratur 2007.

* Motions- & idrottsskador och deras rehabilitering. Thomeé - Swärd – Karlsson. SISU 2011.

* Pedagogik i hälsofrämjande arbete. Svederberg – Svensson – Kindeberg (red.). Studentlitteratur 2001.

* Skador inom idrotten. Peterson – Renström. 3:e rev. uppl. Prisma 2003.

* Smak för motion. Fysisk aktivitet som livsstil och social markör. Engström. Stockholms universitets förlag 2010.

* Social Capital, Health and Community Action - Implications for Health Promotion. Eriksson, Umeå University Medical Dissertation 2010.  

REA-Böcker:

* Akademi och Anatomi. Weimarck. Symposion 1996.

* Fysiologi. Lännergren - Ulfendahl - Lundeberg - Westerblad. Studentlitteratur 1996. 

* Kroppens idéhistoria. Disciplinering och karaktärsdaning i Sverige 1700-1950.Ekenstam. Gidlunds 1993.

* Människans hälsa. Livsåskådning och personlighet. Kallenberg – Larsson. Natur och Kultur 2000.

* Näringslära för högskolan. Abrahamsson m.fl. Liber 4 uppl. 1999.

* Talet om kroppen. En antologi om kropp, idrott och kön. Fagrell - Nilsson (red.). HLS 1998.

* Vårt behov av rörelse. En idéskrift om fysisk aktivitet och folkhälsa. Folkhälsoinstitutet 1996.

Danska böcker:

* Aldring og bevægelse i idræt. Krogh Christensen (red.), Århus 2003.

* Een time dagligen. Skoleidæt gennem 200 år. Berg-Sørensen – Jørgensen (red.), Syddansk universitetsforlag  1998.

* Fra pensionistgymnastik til senioridraet. Gymnastik- og idraetsaktiviteter for aeldre gennem 50 år. Andersen - Hansen. Syddansk universitetsforlag 2016.

* Idræt om dagen. En bevægelse. Andersen, Syddansk universitetsforlag 2000.

* Idrætspædagogisk årbog 2002 – Teori og Praktik. Lüders (red.), Klim 2002.

* Idrætspædagogisk årbog 2003. Lüders – Vogensen (red.), Klim 2003.

* Krop og Læring. Roessler (red.). Klim 2002.

* Kroppens muligheder. Roessler (red). Klim 2001.

* Oplysning i begvægelse – kultur, krop og demokrati i den folkelige gymnastik. Madsen, Klim 2003.

* Ro, Renlighed og Regelmæssighed. Dansk Idræts-Forbund og sportens gennembrud ca 1896-1918. Jørgensen, Syddansk universitetsforlag 1997.

* Sundhed og idræt. Kulturanalyser til inkredsning af sundhedsaspektet i idrætten. Møller, Syddansk universitetsforlag 1999.

* Sundhedens filosofi. Simonsen. Klim 2000.

* Ældre i bevægelse. Andersen – Andersen – Forchhammer – Povlsen – Topsøe-Jensen, Syddansk universitetsforlag 1988.

Böcker på engelska:

* Aging, Physical Activity, and Health. Shephard. Human Kinetics 1997.

* Body Cultures: Essays on Sport, Space and Identity. Eichberg - Bale (eds.). Routledge 1998.

* Developing and Managing Health/Fitness Facilities. Patton - Grantham - Gerson - Gettman. Human Kinetics 1989.

 Idrott

Svenska böcker:

* Aktivt liv. Ekblom - Nilsson. SISU 2000.

* Bakom kulisserna. En socialpsykologisk studie av en idrottsförening. Brännberg. Zenon 1998.

* Barn i rörelse. Grindberg – Langlo Jagtöien. Studentlitteratur 2000.

* En sund själ i en sund kropp. Hälsopolitik i Stockholms folkskolor 1880-1930. Hammarberg. HLS 2001.

* Friluftsliv in Swedish Physical Education - a Struggle of Values. Educational and Sociological Perspectives. Backman. Stockholm University 2010.

* Föreningsidrott som socialisationsmiljö. En studie av idrottens betydelse för barns och ungdomars psykosociala utveckling. Stefan Wagnsson. Karlstad University Studies 2009:53.

* Gutnisk idrott i skolan och på fritiden. Yttergren - Ibohm. Studentlitteratur 2000.

* Hälsa & Hälsopromotion. Med fokus på individ-, grupp- och organisationsnivå. Winroth - Rydqvist. SISU 2008.

* Hälsoekonomins grunder. Brodin - Andersson. Studentlitteratur 1998.

* Idrott och City-marketing. Karin Book - Bo Carlsson (red.). Idrottsforum.org 2008

* Idrott och moral. Reflektioner över idrottens ideal. Lindfelt. Nya Doxa 1999.

* Idrottsrörelsens fyra samhällsroller. Ett diskussionsunderlag. Lindroth. Stockholm 1994.

* Intima samhällsvisioner. Sporten mellan minimalism och gigantism. Schoug. Symposion 1997.

* Iscensättningen av kön i idrott. En nutidshistoria om idrottsmannen och idrottskvinnan. Larsson. HLS 2001. 

* Kroppens bildning. Linggymnastikens manlighetsprojekt 1790-1914. Ljunggren. Symposion 1999.

* Motions- & idrottsskador och deras rehabilitering. Thomeé - Swärd – Karlsson. SISU 2011.

* Pedagogik i hälsofrämjande arbete. Svederberg – Svensson – Kindeberg (red.). Studentlitteratur 2001.

* Skador inom idrotten. Handbok om förebyggande, behandlande och rehabiliterande åtgärder för aktiva ledare, instruktörer, sjukgymnaster, läkare m.fl., Peterson – Renström. Prisma 3:e rev uppl. 2003.

* Smak för motion. Fysisk aktivitet som livsstil och social markör. Engström. Stockholms universitets förlag 2010.

* SOU 2003:24. Kampidrott i fokus.

* SOU 2008:59. Föreningsfostran och tävlingsfostran. En utvärdering av statens stöd till idrotten.

* Sporten eller livet. En antologi om huliganism, kroppsfixering och idrottsliga ideal. HeatWave 1996.

* Svensk utförsåkning. Friluftsfrämjandet, Svenska Skidförbundet, Sveriges professionella skidskolor:

    -  Barn och ungdom
 - Teknik och metodik
 - Telemark

Fotboll:

* Den svengelska modellen. Svensk fotboll i omvandling under efterkrigstiden. Peterson. ARKIV 1993. 

* Kom igen, gubbar! Om pojkfotboll och maskuliniteter. Fundberg. Carlssons 2002.

* Leken som blev allvar. Peterson. ARKIV 1989.

* Vem vinner i längden? Billing - Franzén - Peterson. Arkiv 1999.

Idrottshistoria:

* Ett ämne i rörelse. Gymnastik för kvinnor och män i lärarutbildningen vid Gymnastiska Centralinstitutet/Gymnastik- och idrottshögskolan under åren 1944 till 1992.  Lundvall – Meckbach. HLS 2003.

* Från sportfåneri till massidrott. Lindroth. HLS 1988.

* Idrott för kung och fosterland. Viktor Balck den svenska idrottens fader. Lindroth. SISU 2007.

* Gymnastik med lek och idrott. För och mot fria kroppsövningar i det svenska läroverket 1878-1928. Lindroth. HLS 1993.

* I startgroparna. Profiler, pionjärer och klubbar i Stockholms tidiga idrottsliv. Elbe. Stockholmia 2003.

* Idrott mellan krigen. Organisationer, ledare och idéer i den svenska idrottsrörelsen 1919-39.Lindroth. HLS 1987.

* Idrottens historia. Från antika arenor till modern massrörelse. Blom - Lindroth. SISU 1995.

* Mellan kommersialism och folkrörelse. Idrottens kommersialisering under mellankrigstiden. Zethrin. Örebro universitet 2015.

* På damsidan. Feminitet, motstånd och makt i svensk idrott 1920-1990. Tolvhed. Makadam 2015. 

Idrottsjuridik:

* Artiklar i idrottsjuridik. Carlsson - Lindquist. Inst. för Handelsrätt, Lunds universitet 1999.

* Idrottens föreningsrätt. Malmsten. Norstedts Juridik 2005.

* Idrottsjuridisk skriftserie nr 3. 1998.

* Idrottsjuridisk skriftserie nr 4. 1999.

* Idrottsjuridisk skriftserie nr 7. 2002.

* Lagtextsamling för idrottsföreningar. Civilrätt. Lindquist. Juristförlaget 1998.

* Lagtextsamling för idrottsföreningar. Skatterätt. Behmer. Juristförlaget 1998.

REA-Böcker:

* Formtoppning. Strategier inför tävling. Andersson. SISU 1996.

* Fotboll. Författarnas fotbollsbok. Hagerfors (red.), Falun 1994.

* Fysiologi. Lännergren - Ulfendahl - Lundeberg - Westerblad. Studentlitteratur 1996. 

* Idrott som social markör. Engström. HLS 1999.

* Idrotten lär. Pedagogiska perspektiv på barn- och ungdomsidrotten. Engström (red.). Utbildningsradion/RF/SISU 1988.

* Idrottens själ - Fataburen 2000. Nilsson (red.). Nordiska Museet 2000.

* Idrottsskador 1986-1990. 1994 års Folksamrapport om 26 000 undersökta idrottskador under åren 1986-1990. Folksam 1994.

* Kroppens idéhistoria. Disciplinering och karaktärsdaning i Sverige 1700-1950.Ekenstam. Gidlunds 1993.

* Möten på fotbollsplan. En studie av den mång-kulturella idrotten. Fundberg. Mångkulturellt centrum 1996.

* Näringslära för högskolan. Abrahamsson m.fl. Liber 4 uppl. 1999.

* SOU 1998:76. Idrott & motion för livet. Statens stöd till idrottsrörelsen och friluftslivets organisationer. 

* Svensk friidrott 100 år. Persson - Pettersson. Sellin 1995.

* Talet om kroppen. En antologi om kropp, idrott och kön. Fagrell - Nilsson (red.). HLS 1998.

* Täflan är lifvet. Idrottens organisering och sportifiering 1860-1898. Yttergren. Stockholmia 1996.

* Vårt behov av rörelse. En idéskrift om fysisk aktivitet och folkhälsa. Folkhälsoinstitutet 1996.

* Är idrotten fri? Ernst Brunner, Per Olof Enquist (m.fl.). Norstedts 1995.

Danska böcker:

* Aldring og bevægelse i idræt. Krogh Christensen (red.), Århus 2003.

* Da eliteidætten blev stueren – Eliteidræt og idrætspolitik i Danmark. Løvstrup – Hansen, Syddansk universitetsforlag 2002.

* Een time dagligen. Skoleidæt gennem 200 år. Berg-Sørensen – Jørgensen (red.), Syddansk universitetsforlag  1998.

* Fra pensionistgymnastik til senioridraet. Gymnastik- og idraetsaktiviteter for aeldre gennem 50 år. Andersen - Hansen. Syddansk universitetsforlag 2016.

* Idræt om dagen. En bevægelse. Andersen, Syddansk universitetsforlag 2000.

* Idrætsdidaktiske temær. Idrætsvirksomhet: Hvod, hvordan, hvorfor? Grunnet - Nielsen, Klim 2001.

* Idrætsdeltagelse og idrætsforbrug i Danmark. Larsen, Klim 2003.

* Idrætspædagogisk årbog 2002 – Teori og Praktik. Lüders (red.), Klim 2002.

* Idrætspædagogisk årbog 2003. Lüders – Vogensen (red.), Klim 2003.

* Idrættens enhed eller mangfoldighed. Eichberg – Vestergård Madsen (red.), Århus 2002.

* Idrættens tredje vej. Om idrætten i kulturpolitiken. B¢je - Eichberg, Århus 2000.

* Nye stier i den kommunale idrætspolitik. Ibsen (red.). Idrættens analyseinstitut 2009.

* Når idræt gør ont – skader, smerter, stress. Roessler,  Klim 2002.

* Oplysning i begvægelse – kultur, krop og demokrati i den folkelige gymnastik. Madsen, Klim 2003.

* Ro, Renlighed og Regelmæssighed. Dansk Idræts-Forbund og sportens gennembrud ca 1896-1918. Jørgensen, Syddansk universitetsforlag 1997.

* Sportens forførende skønhed. En antologi om sport og æstetik. Møller – Povlsen (red.), Syddansk universitetsforlag 2002.

* Sundhed og idræt. Kulturanalyser til inkredsning af sundhedsaspektet i idrætten. Møller, Syddansk universitetsforlag 1999.

* Ældre i bevægelse. Andersen – Andersen – Forchhammer – Povlsen – Topsøe-Jensen, Syddansk universitetsforlag 1988.

Norska böcker:

* Idrett og fritid. En mellemkrigsstudie i norsk idrettskultur. Hodne 1995.

* Idrett og politikk - Kampsport eller lagspill? Mangset – Rommetvedt (red.). Fagbogforlaget 2002.

* Idrettens bevegelser. Sosiologiske studier av idrett i et moderne samfunn. Seippel (red.) 2002.

Böcker på engelska:

* A Concise History of Sport in Canada. Morrow. Oxford Univ. Press 1989.

* A Swing through Time. Golf in Scotland 1457-1743. Geddes. HMSO 1992.

* Applied Sociology of Sport. Yiannikis - Greendorfer (eds.). Human Kinetics 1992.

* Contemporary Issues in Sociology of Sport. Yiannakis – Melnick (eds.). Human Kinetics 2001.

* Critical Postmodernism in Human Movement, Physical Education and Sport. Fernández-Balboa (ed.). SUNY 1997.

* Encyclopedia of World Sport. From Ancient Times to the Present. Levinson - Christensen (eds.). Oxford University Press 1999.

* Foundations of Canadian Physical Education, Recreation, and Sport Studies. Anderson - Broom - Pooley - Schrodt - Brown. Brown and Benchmark 2nd ed. 1995.

* Inside Sports. Coakley (ed.). Routledge 1999.

* People of Prowess. Sport, Leisure and Labor in Early Anglo-America. Struna. University of Illinois Press 1996.

* Performance versus Results. A Critique of Values in Contemporary Sport. Gibson. SUNY 1993.

* Philosophic Inquiry in Sport. Morgan - Meier (eds.). Human Kinetics 2nd ed. 1995.

* Popular Cultures. Rock Music, Sport and the Politics of Pleasure. Rowe. Sage 1995.

* Power, politics and the Olympic Games. A history of the power brokers, events, and controversies that shaped the Games. Senn. Human Kinetics 1999.

* Sport. Social Problems and Issues. Frank Kew. Butterworth 1997.

* Sport and Leisure in Social Thought. Jarvie - Maguire. Routledge 1994.

* Sport and Leisure in the Civilizing Process. Critique and Counter-Critique. Dunning - Rojek (eds.). Univ of Toronto Press 1992.

* Sport and Physical Recreation. Elvin. ILAM/Pitman 2nd ed. 1993.

* Sport and Play in American Life. A Textbook in the Sociology of Sport. Figler - Whitaker. McGraw-Hill 3rd  ed. 1995.

* Sport and Postmodern Times. Geneviève Rail (ed.). SUNY 1998.

* Sport and the British. A Modern History. Clarendon 1989.

* Sport Fans. The Psychology and Social Impact of Spectator. Wann – Melnick – Russell – Pease. Routledge 2001.

* Sport in America. From Wicked Amusement to National Obsession. Wiggins (ed.). Human Kinetics 1995.

* Sport in Australian History. Adair - Vamplew. Oxford Univ. Press 1997.

* Sport in Social Development. Traditions, Transitions and Transformations. Ingham - Loy (eds.). Human Kinetics 1993.

* Sport in Society. Equal Opportunity or Business as Usual? Lapchick (ed.). Sage 1995.

* Sport, Leisure & Tourism Information Sources. A guide for researchers. Scarrott (ed.). Butterworth 1999.

* Sport, Time and Society. The British At Play. Brailsford. Routledge 1991.

* The Game´s Up. Essays in the cultural analysis of sport, leisure and popular culture. Tomlinson. Ashgate 1999.

* The Story of Worker Sport. Kruger - Riordan. Human Kinetics 1996

* Worldwide Trends in Youth Sport. De Knop - Engström - Skirstad - Weiss (eds.). Human Kinetics 1996.

* Young People´s Involvement in Sport. Kremer - Threw - Ogle (eds.). Routledge 1997.

Sport and Gender:

* Crossing Boundaries: An International Anthology of Women's Experiences in Sport. Bandy – Darden (eds.). Human Kinetics 1999.

* Sport, Men, and the Gender Order. Critical Feminist Perspektives. Messner - Sabo (eds.) 1990.

* Sporting Females. Critical Issues in the History and Sociology of Women´s sports. Hargreaves 1994.

* Women in Sport. Issues and controversies. Cohen (ed.) 1993.

* Women, Media and Sport. Challenging Gender Values. Creedon 1994.

* Women, Sport, and Culture. Birrell - Cole (eds.). Human Kinetics 1994.

Sport Management:

* Developing and Managing Health/Fitness Facilities. Patton - Grantham - Gerson - Gettman. Human Kinetics 1989.

* Ethics in Sport Management. DeSensi - Rosenberg. Fitness Information Technology 1996.

* Government and the Economics of Sport. Gratton - Taylor. E & F N Spon 1991.

* Managing Sport and Leisure Facilities. A guide to competitive tendering. Sayers. Spon 1991.

* Managing Sport Organizations. Hernandez. Human Kinetics 2002.

* Pay Up and Play the Game. Professional Sport in Britain 1875-1914. Vamplew. Cambridge University Press 1988.

* Power and Ideology in American Sport. A Critical Perspective. Sage. Human Kinetics 2nd ed. 1998.

* Sport and Canadian Diplomacy. Macintosh - Hawes. McGill 1994.

* Sport and Politics in Canada. Federal Government Involvement since 1961. Macintosh - Bedecki - Franks. McGill 1988.

* Sport Governance in the Global Community. James E Thoma - Laurence Chalip. Fitness Information Technology 1996.

* Sport, Policy and Politics. A Comparative Analysis. Houlihan. Routledge 1997.

* Sport, Power and Culture. A Social and Historical analysis of Popular Sports in Britain. Hargreaves. Polity 1986/1995.

* Sport Tourism. Standeven – de Knop. Human Kinetics 1998.

* The Economics of Leisure and Sport. Andrew Cooke. Spon 1994.

* The International Politics of Sport in the 20th Century. Riordan - Krüger (eds.). Routledge 1999.

* The Struggle for Canadian Sport. Bruce Kidd. University of Toronto Press 1996.

REA-Böcker:

* Contemporary Sport Management. Parks - Zanger - Quarterman (eds.). Human Kinetics 1998.

* Essentials of Strength Training and Conditioning. Baechle - Earle (eds.). Human Kinetics 2000.

* Ethics in Sport. Morgan – Meier – Schneider (eds.). Human Kinetics 2001.

* Foundations of Sport and Exercise Psychology. Weinberg. Human Kinetics 2nd ed. 1999. 

* Only a Game. Sport in the Modern World. Mason. Cambridge University Press 1993.

* Perceived Excertion. Noble - Robertson. Human Kinetics 1996.

* Practical Philosophy of Sport. Kretchmar. Human Kinetics 1994.

* Recreational Sport Management. Mull - Bayless - Ross - Jamieson. Human Kinetics 3rd ed. 1997.

* Sociology of North American Sport. Eitzen - Sage. McGraw-Hill 6th ed. 1997.

* Sport and Leisure. Aspects of Britain. HMSO 1994.

* Sport and Recreation. An economic analysis. Gratton - Taylor. E & F N Spon 1985.

* Sport, Ethics and Education. Arnold. Cassell 1997.

* Understanding Sport Organizations. The Application of Organization Theory. Slack. Human Kinetics 1997.

Kommunal fritid

Svenska böcker:

* Från socialvårdskvacksalveri till elitidrott. Fritidsförvaltning i Stockholm. Olson. Fritidspolitiska studier nr 4. 1990.

* Kultur och fritid - Krock eller möte? En analys av kommunala sammanslagningar. Nyberg. Kommentus 1995.

* Landet Lagom - Folkhemmet på lokalplanet. Lundberg - Mattsson (red.). Byggforskningsrådet 1997.

* Vardagens politik. Kommunalpolitiker berättar. Fredriksson (red.). Nordiska museet 1998. 

REA-Böcker:

* Fritid i Sveriges kommuner. Föreningen Sveriges Fritidschefer 1994.

* Kultur, politik och planering. En idéskrift från Svenska Kommunförbundet 1989.

* Kultur som resurs. Om den lokala kulturpolitikens möjligheter. Svensson - Lundberg (red.). Kommentus 1996.

Böcker på engelska:

* Community Leisure and Recreation. Theory and Practice. Haywood (ed.) 1994.

* Parks and Recreation in the 21st Century. Chapter One. Mobley - Toalson (eds.) 1992.

* Parks and Recreation in the 21st Century. Chapter Two. Mobley - Toalson (eds.) 1993.

* The Benefits of Local Recreation and Park Services: A Nationwide Study of the Perceptions of the American Public. Godbey - Graefe - James 1992.

Kultur, historia och vardagsliv

Svenska böcker:

* Arbetarkultur och kultiverade arbetare. En studie av arbetarrörelsens musik. Bohman. Nordiska museet 1985. 

* Arbetarrörelse och arbetarkultur. Bild och Självbild. Johannesson - Kjellman - Skarin Frykman. Carlsson 2007.

* Bildning och nöje. Om IOGT-ABF-bibliotekariers erfarenheter. Ramberg - Runfors. Nordiska museet 1994.

* Den kultiverade människan. Frykman - Löfgren. Gleerups 1979.

* Den nya kulturrevolutionen. Andersson – Lindau. Atlas 2000. 

* Det föreställda folkbiblioteket. En diskursanalytisk studie av biblioteksdebatter i svenska medier 1970-2006. Hedemark. Uppsala universitet 2009.

* Drömmen om bilen. Fataburen 1997. Nordiska museet.

* En essä om kultur. Eagleton. Daidalos 2001.

* Ett paradis för alla. Epa mellan folkhem och förförelse. Fredriksson. Nordiska museet 1998.

* Festdagar. Från Vår fru till vår far. Borgenstierna – Larsson. Nordiska museet 2001.

* Filmbytare. Videvåld, kulturell produktion och unga män. Bolin. Boréa 1998.

* Finrummet och lekstugan. Kultur- och underhållningsprogram i svensk radio och TV. Nordmark. Prisma 1999.

* Folkbibliotekens framtid? Eriksson (red.). BTJ 2010

* Folkhemmets röst. Radion som folkbildare 1920-1950. Nordberg. ARKIV 1998.

* Fri tid eller fritid? Fritidens idéhistoria ur ett framtidsperspektiv. Olson. Fritidsvetarna 2010.

* Friluftsmuseerna. En skandinavisk idé erövrar världen. Rentzhog. Carlsson 2007. 

* Fritidskulturer. Berggren (red.). Studentlitteratur 2000.

* Från Toronto till Moskva. Kulturpolitik i åtta länder. Sandin (red.). Symposion 1993.

* Fånga vardagen. Ett tvärvetenskapligt perspektiv. Ellegård – Wihlborg (red.). Studentlitteratur 2001. 

* För nöjes skull. Hasse Wallman berättar för Olof Svedelid. Sellin 1998.

* Glad påsk. Fastan, fastlagen, påsken. Fastan, fastlagen, påsken. Maxén – Waldetoft Lindroth. Nordiska museet 1995.

* Godis. Conradson. Nordiska museet 1996.

* Good vibrations. Rockmusikens stilar och trender. De första 25 åren. Brolinson - Larsen. Natur och Kultur 1994

* Guide till upplevelsesamhället. Från musik & museer till sushi & spa. Wahlström. SNS 2002.

* Helgdagsreduktionen. Om övergången från ett medeltida till ett modernt år i Sverige 1500-1800. Malmstedt. Historiska institution, Göteborgs universitet 1994.

* Hobbyentusiaster och folkhemsbyggare. Stattin. Carlsson 2007. 

* Järnvägsresandets historia. Om rummets och tidens industrialisering under 1800-talet. Schivelbusch. ARKIV 1998.

* K-märkt Hobby eller Den komplette idioten. Bengtsson – Willis. Bonniers 2001.

* Kommunikationsteorier. En introduktion. Fiske. Wahlström & Widstrand 1997.

* Kultur, arbete, tid. Hellström. Carlsson 1994.

* Kultur för hälsa. En exempelsamling från forskning och praktik. Statens Folkhälsoinstitut R 2005:23. 

* Kultur och erfarenhet. Aktuella teman i svensk etnologi. Ehn (red.). Carlsson 1993.

* Kulturens giganter. En studie om fenomenen bokmässan och filmfestivalen. Onsér-Franzén. HumTek 1996.

* Kulturens makt. 11 essäer av nyblivna kulturvetare. Knutas - Swartling (red.). Kulturvetarlinjen Stockholms universitet 1996.

* Kulturens vägar. Kultur och kulturpolitik i Sverige. Nilsson. Polyvalent 1999.

* Kulturernas kamp. En etnologisk undersökning om kommunala politiker, deras syn på kultur och utformning av praktisk kulturpolitik i en svensk medelstor kommun 1978-1985. Onsér-Franzén. HumTek 1993.

* Kulturvetenskaplig forskning. Lilja - Onsér-Franzén (red.). HumTek 1997.

* Mediekultur - Mediesamhälle. Gripsrud. Daidalos 2:a uppl. 2002.

* Medier och kulturer. Hannerz (red.). Carlsson 1993.

* Museiguiden. 550 museer i Sverige. Sjölund m.fl. NoK 2003.

* Nio kulturministrar berättar. Svensk kulturpolitik under ett halvt sekel. Onsér Franzén. HumTek 2011.

* Om Televisionen. Bourdieu. Symposion 1998.

* Pompeji. Den antika staden. Robert Etienne. Berghs 1993.

* Restaurangliv. Gellerfelt. Sellin 1997.

* Samtidskultur. Karaoke, karnevaler och kulturella koder.  Johansson - Sernhede - Trondman (red.). Nya Doxa 1999.

* SOU 2009:16. Betänkande av kulturutredningen Del 1-3.

* Större våld än nöden kräver. Medievåldsdebatten i Sverige 1980-1995. Dalquist. Boréa 1998.

* Svenska vanor och ovanor. Frykman - Löfgren (red.). NoK 1991.

* TV. Teknik och kulturell förändring. Williams. Arkiv 2001.

* Varats oändliga tinglighet. En studie om föremål som kulturbärare. Kjellman. Carlsson 1993.

* Vardagslivets organisering i familj och närsamhälle. Björnberg - Bäck-Wiklund. Daidalos 1990.

* Visioner om medborgerliga publiker. Tistedt. Symposion 2013.

* Våra högtider. Traditionerna, maten och festerna vi minns. Unge (red.). Prisma 2002.

REA-Böcker:

* Att ställa ut kultur. Om kulturhistoriska utställningar under 100 år. Carlén. Carlsson 1990.

* Försvenskningen av Sverige. Det nationellas förvandlingar. Ehn - Frykman - Löfgren. NoK 1993.

* I glädje och sorg. Fataburen 1995. Schön (red.). Nordiska museet 1994.

* Kultur, politik och planering. En idéskrift från Svenska Kommunförbundet 1989.

* Kultur och folkbildning. Hågård - Kindblom - Sundberg - Ericson. Björnen 1995.

* Kultur som resurs. Om den lokala kulturpolitikens möjligheter. Svensson - Lundberg (red.). Kommentus 1996.

* Qltur som problem. Ek. Robek-konsult 1989.

Danska böcker:

* Holstebro i verden – Verden i Holstebro. Kulturpolitik og – debat fra tresserne till i dag. Skot-Hansen 1998.

* Hvor står vi nu? Duelund – Bille Hansen 1997.

* Ro, Renlighed og Regelmæssighed. Dansk Idræts-Forbund og sportens gennembrud ca 1896-1918. Jørgensen 1997.

Norska böcker:

* Kirke og fritid. En studie i norsk mellemkrigskultur. Hodne 1993.

Böcker på engelska:

* Art, culture & enterprise. The politics of art and the cultural industries. Lewis. Routledge 1990.

* Arts Administration. Pick - Anderton. Spon 1996.

* Entertainment, Arts and Cultural Services. Waters. Pitman 2nd ed. 1994.

* Leisure and the Rise of the Public Library. Snape. Library Association Publishing 1995.

* Popular Cultures. Rock Music, Sport and the Politics of Pleasure. Rowe. Sage 1995.

* Simmel on Culture. Selected Writings. Frisby - Featherstone (eds.). Sage 1997.

* The Arts. Aspects of Britain. HMSO 1993.

* The History of Everyday Life. Reconstructing Historical Experiences and Ways of Life. Lüdtke (ed.). Princeton University Press 1995.

Lek och lekteorier

Svenska böcker:

* Barn och leksaker. Almqvist. Studentlitteratur 1991.

* De små mästarna. Om den fria lekens pedagogik. Knutsdotter-Olofsson. HLS 1996.

* Den lekande människan. En socialpsykologisk analys av lekandets dynamik. Berg. Studentlitteratur 1992.

* Hobbyentusiaster och folkhemsbyggare. Stattin. Carlsson 2007. 

* Lek för livet. En litteraturgenomgång av forskning om förskolebarns lek. Knutsdotter Olofsson. HLS 1987.

* Lek och verklighet. Donald Winnicott. Natur och Kultur 1995.

* Leka för livet. Fataburen 1992. Nordiska museet.

* Lekens möjligheter. Om skapande lekpedagogik i förskola och skola. Lindqvist. Studentlitteratur 1996.

* Leksaksbilar. Segemark - Silvander. Nordiska museet 1992.

* Lekstugor. Lek och gemenskap i svenska trädgårdar. Löf. Carlsson 2004. 

* Släpp in leken i skolan. Moyles (red.). Runa 1995.

* Varför leker inte barnen. En rapport från ett daghem. Knutsdotter-Olofsson. HLS 1993.

Böcker på engelska:

* The Future of Play Theory. A Multidisciplinary Inquiry into the Contribution of Brian Sutton-Smith. Pellegrini (ed.). SUNY 1995.

Management, organisatoriskt ledarskap och ekonomi

Svenska böcker:

* Beskattning av stiftelser och ideella föreningar. Gunne - Löfgren - Thuresson. Norstedts 1995.

* Ledning i folkrörelseorganisationer. Jonsson. 1995. 

* Organisationer och demokratin - en sociologisk studie av de oligarkiska tendenserna i vår tids demokrati Michels. Timbro 1983.

* Organisationer och samhälle. Ahrne - Hedström (red). Studentlitteratur 1999.

* Social ekonomi i Sverige. Westlund (red.). Fritzes 2001.

REA-Böcker:

* Att lära och utvecklas i arbetsmiljön. Moxnes. Natur och Kultur 1995.

* Den sociala ekonomin. Medborgarna, Sverige, Europa. Olsson. Carlsson 1994.

* Ledarskap i vård, omsorg och utbildning. Thylefors. Natur och Kultur 1994.

* Organisationsteori. Struktur, kultur, processer. Bakka - Fivelsdal - Lindkvist. Liber 1994.

Böcker på engelska:

* Eight Decades of Leadership Development. A History of Programs of Professional Preparation in Parks and Recreation 1909-1989. Sessoms. NRPA 1993.

* Evaluative Research in Recreation, Park, and Sport Settings. Searching for Useful Information. Riddick - Russell. Sagamore 1999.

* Experience Marketing. Strategies for the New Millennium. O´Sullivan - Spangler. Venture 1998.

* Leadership and Administration of Outdoor Pursuits. Ford - Blanchard. Venture 2nd ed. 1993.

* Leadership in Recreation and Leisure Service Organizations. Edginton - Hudson - Ford. Sagamore 1999.

* Leisure Management: Issues and Applications. Collins - Cooper (eds.). CABI 1997.

* Managing Leisure. Grainger-Jones. Butterworth 1999.

* Marketing for Parks, Recreation, and Leisure. O´Sullivan. Venture 1991.

* Performance, Monitoring and Evaluation in Leisure Management. Howell - Badmin. ILAM/Pitman 1996.

* Volunteers in Leisure: A Management Perspective. Tedrick - Henderson. AAHPERD 1989.

REA-Böcker:

* Sport and Recreation. An economic analysis. Gratton - Taylor. E & F N Spon 1985.

Pedagogik, psykologi och utbildning

Svenska böcker:

* Att styra i namn av barns fritid. En nutidshistoria om konstruktionen av dagens fritidshem i samordning med skolan. Rohlin. HLS Förlag 2001.

* Att vara ledare i öppen verksamhet. Ardström. Fritidsforum 1995.

* Demokrati och utbildning. Dewey. Daidalos 1999.

* Ett ämne i rörelse. Gymnastik för kvinnor och män i lärarutbildningen vid Gymnastiska Centralinstitutet/Gymnastik- och idrottshögskolan under åren 1944 till 1992.  Lundvall – Meckbach. HLS 2003.

* Fritidspsykologi. Tre artiklar som utmanar den konventionella visdomen. Carlsson. Fritidspolitiska studier nr 8. 1995.

* Fritidsvetenskaplig utbildning. Olson. Fritidspolitiska Studier nr 9. 1997.

* Kommunikationsteorier. En introduktion. Fiske. Wahlström & Widstrand 1997.

* Människan är en berättelse. Tankar om samtalskonst. Crafoord. Natur och Kultur 1996.

* Pedagogik i hälsofrämjande arbete. Svederberg – Svensson – Kindeberg (red.). Studentlitteratur 2001.

* Utomhuspedagogik som kunskapskälla. Närmiljö blir lärmiljö. Dahlgren - Sjölander - Strid - Szczepanski (red.). Studentlitteratur 2007. 

* Utvecklingspsykologi. Från foster till vuxen. Hwang – Nilsson. Natur och Kultur 1996.

REA-Böcker:

* Barn med koncentrationssvårigheter. Kadesjö. Liber 1992.

* Bildning - Kunskap - Demokrati. Rudvall (red.). Studentlitteratur 1995.

* Boken om pedagogerna, Svedberg - Zaar. 4:e uppl. Liber 1998. 

* Dokumentera pedagogiken. En handledning i dokumentation av arbetet inom barnomsorgen. Johansson (red.). Studentlitteratur 1996. 

* Den mångkulturella skolan. Hultinger - Wallentin (red.). Studentlitteratur 1996.

* Från undervisning till lärande. Boström. Brain Books 1998.

* Förskollärare - Om yrkets pedagogiska innehåll. Kihlström. Studentlitteratur 1998. 

* Grupputveckling inom skola och andra arbetsplatser. Maltén. Studetnlitteratur 1992. 

* Hur vi lär. Marton - Hounsell - Entwistle. Rabén och Sjögren 1996.

* Inlärningsrevolutionen. Dryden - Vos. Brain books 1994.

* Kunskap och demokrati. Om elevers rätt till en egen kunskapsprocess. Sundgren. Studentlitteratur 1996.

* Lärandets ekologi. Gunnarsson. Studentlitteratur 1999.

* Lärares lärande. Madsén (red.). Studentlitteratur 1994.

* Mobbning - en fråga om makt? Björk. Studentlitteratur 1999. 

* Professionell handledning. Selander - Selander. Studentlitteratur 1989.

* Respekt för lärare. Colnerud - Granström. HLS 1996.

* Skolans styrning och utvärdering. Olsson - Persson. Liber 1994

* Svensk förskolepedagogik under 1900-talet. Johansson. Studentlitteratur 1994.

* Svensk utbildningshistoria. Richardson. 6:e rev. upp. Studentlitteratur 1999.

* Vardagens ångest hos individen, gruppen, organisationen. Moxnes. Natur och Kultur 1992.

* Vilken man vill bli lärare? Blank - Palmqvist. HLS 1998.

* Värdegrunden - finns den? Orlenius. Runa 2001.

Böcker på engelska:

* Activity Experiences and Programming Within Long-Term Care. Tedrick - Green. Venture 1995.

* Adventure Education. Miles - Priest. Venture 1990.

* Leadership and Administration of  Outdoor Pursuits. Ford - Blanchard. Venture 2nd ed. 1993.

* Leadership in Recreation and Leisure Service Organizations. Edginton - Hudson - Ford. Sagamore 1999.

* Leisure Education. Theory and Practice. Mundy. Sagamore 2nd ed. 1998.

* Recreation Programming. Designing Leisure Experiences. Rossman. Sagamore 1995.

* The Process of Recreation Programming Theory and Technique. Farrell - Lundegren 3rd ed. Venture 1991.

Politik och demokrati

Svenska böcker:

* Den ensamme bowlaren. Den amerikanska medborgarandans upplösning och förnyelse. Putnam. SNS 2001. 

* Den fungerande demokratin. Medborgarandans rötter i Italien. Putnam. SNS 1996.

* Livskraft ur gemenskap - om socialt kapital och folkhälsa. Hyyppä. Studentlitteratur 2007.

* Nio kulturministrar berättar. Svensk kulturpolitik under ett halvt sekel. Onsér Franzén. HumTek 2011.

* Politiken. Aristoteles. Daidalos 1993.

* Social Capital, Health and Community Action - Implications for Health Promotion. Eriksson, Umeå University Medical Dissertation 2010.  

* Sorti eller protest. En fråga om lojaliteter. Hirschman. ARKIV 2008. 

* Vardagens politik. Kommunalpolitiker berättar. Fredriksson (red.). Nordiska museet 1998. 

* Välfärdsstatens nya ansikte. Blomqvist – Rothstein. Atlas 2000.

Rea-böcker:

* SOU 1998:155. Lokala demokratiexperiment. Montin.

* Politiska resurser och aktiviteter 1978-1994. Rapport 90. SCB 1996.

Nordiska böcker:

* Det finlandssvenska sociala kapitalet. Fakta och fiktion. Sundback - Nyqvist (red.). Svenska Litteratursällskapet i Finland. Helsingfors 2010.

* Folk og fritid. En mellemkrigsstudie i norsk arbeiderbevegelse. Hodne 1994.

* Oplysning i begvægelse – kultur, krop og demokrati i den folkelige gymnastik. Madsen 2003.

Böcker på engelska:

* Leisure Policies in Europe. Bramham - Henry - Mommaas - van der Poel (eds.). CABI 1993.

* Leisure Resources. Its Comprehensive Planning. McLean - Bannon - Gray (eds.). Sagamore 2nd ed. 1999.

* Private Action and the Public Good. Powell - Clemens (eds.). Yale University Press 1998.

* Tourism and Public Policy. Hall - Jenkins. Routledge 1995.

Särskilda grupper

Under denna rubrik presenterar vi böcker om etniska minoriteten, funktionshindrade, äldre, m.fl.

Svenska böcker:

* Det moderna åldrandet. Pensionärsorganisationernas bilder av äldre 1945-1995. Jönson. Lund 2001.

Danska böcker:

* Aldring og bevægelse i idræt. Krogh Christensen (red.), Århus 2003.

* Fra pensionistgymnastik til senioridraet. Gymnastik- og idraetsaktiviteter for aeldre gennem 50 år. Andersen - Hansen. Syddansk universitetsforlag 2016.

* Idræt om dagen. En bevægelse. Andersen, Syddansk universitetsforlag 2000.

* Ældre i bevægelse. Andersen – Andersen – Forchhammer – Povlsen – Topsøe-Jensen, Syddansk universitetsforlag 1988.

Böcker på engelska:

* Aging, Physical Activity, and Health. Shephard, Human Kinetics 1997.

Teorier om tid, fritid och värderingar

Svenska böcker:

* 70-talister. Om värderingar förr, nu och i framtiden. Andersson - Fürth - Holmberg. 2:a rev. uppl. NoK 1997.

* Den nikomachiska etiken. Aristoteles. Daidalos 1993.

* Den rastlösa välfärdsmänniskan. Burenstam-Linder. Ratio 2008.

* Det förflutnas makt. Om sociala tidsbegrepp och samhällsförändring. Lundmark. ARKIV 1984.

* Det sociala landskapet. En sociologisk beskrivning av Sverige från 50-tal till 90-tal. Ahrne - Roman - Franzén. Korpen 1996.

* Framtidens arbete och liv. Andersson - Sylwan. Natur och Kultur 1998.

* Fri tid eller fritid? Fritidens idéhistoria ur ett framtidsperspektiv. Olson. Fritidsvetarna 2010. 

* Fritidskulturer. Berggren (red.). Studentlitteratur 2000.

* Lycka och lidande. Begrepp, metod och förklaring. Brülde. Studentlitteratur 2007. 

* Morgondagens värderingar. För dig som tänker vara med bortom sekelskiftet. Jegers - Lindgren. Konsultförlaget 1994.

* Politiken. Aristoteles. Daidalos 1993.

* Tid i olika tider. Bohman. Nordiska museet 1988.

* Tid är makt - tid är pengar. Johansen. Röda Bokförlaget 1984.

* Visioner om medborgerliga publiker. Tistedt. Symposion 2013.

REA-Böcker:

* Fritid på tvären. En bok om forskning och litteratur för fritidsarbetare. Berggren - Olofsson (red.). Fritidsforum 1995. 

* I tid och otid. En undersökning om kvinnors och mäns tidsanvändning 1990/1991. Rydenstam. SCB 1992.

* Tid för vardagsliv. Kvinnors och mäns tidsanvändning 1990/91 och 2000/01. Rydenstam. SCB 2003.

* Tiden är bara ett ord. Om klockornas makt och hur man bryter den. Lundmark. Prisma 1993.

Böcker på engelska:

* Amateurs, Professionals and Serious Leisure. Stebbins. McGill University Press 1992.

* Australian Leisure Lynch - Veal. AWL  Australia 1996.

* Consuming Places. Urry. Routledge 1995.

* Leisure. John R Kelly. Allyn and Bacon 3rd ed. 1996.

* Leisure & Human Behaviour. Bammel - Burrus-Bammel. Brown & Benchmark 3rd ed. 1995.

* Leisure and Society: A Comparative Approach. Ibrahim. McGraw-Hill 1991.

* Leisure and the Environment. Spink. Butterworth 1994. 119 sid. 21x14 cm. Pbk. 

* Leisure and unemployment. Glyptis. Open University Press 1989. 

* Leisure for Leisure. Critical Essays. Rojek (ed.). Macmillan 1989.

* Leisure in Society. A Network Structural Perspective. Stokowski. Cassell 1994. 

* Leisure, Lifestyle and the New Middle Class: A Case Study. Wynne. Routledge 1998. 

* Leisure Research in  Europe: Methods and Traditions. Mommaas - van der Poel - Bramham - Henry (eds.). CABI 1996.

* Lifestyles. Chaney. Routledge 1996. 

* Moral Panics. The Social Construction of Deviance. Goode - Ben-Yehuda. Blackwell 1994.

* Recreation and Leisure. Issues in an Era of Change. Goodale - Mason - Witt. Venture 3rd ed. 1991.

* Sociology of Leisure. A Reader. Critcher - Bramham - Tomlinson (eds.). E & F N Spon 1995.

* Sport and Leisure in Social Thought. Jarvie - Maguire. Routledge 1994.

* Sport, Leisure & Tourism Information Sources. A guide for researchers. Martin Scarrott (ed.). Butterworth 1999.

* The Game´s Up. Essays in the cultural analysis of sport, leisure and popular culture. Tomlinson. Ashgate 1999.

* The Story of Leisure: Context, Concepts, and Current Controversies. Shivers - Delisle. Human Kinetics 1997.

Turism

Svenska böcker:

* Fjällbyn som blev turistort. Rosengren. Nordiska Museet 1995.

* Färdledaren. Turismkunskap. Hanefors - Larsson Mossberg. Liber 2:a omarb. uppl. 1995.

* Guide till upplevelsesamhället. Från musik & museer till sushi & spa. Wahlström. SNS 2002.

* Järnvägsresandets historia. Om rummets och tidens industrialisering under 1800-talet. Schivelbusch. ARKIV 1998.

* Nonstop! Turist i upplevelseindustrialismen. O´Dell (red.). Historiska Media 1999.

* SOU 2007:32. Tillväxt genom turistnäringen. Betänkande av utredningen om alternativa modeller för ytterligare gemensam marknadsföring av Sverige som resmål.

* Turismens historia & utveckling. Blom – Nilsson. Liber 2005. 

* Turisten i upplevelseindustrin. Hanefors - Mossberg. Studentlitteratur 2007.

REA-Böcker:

* Den sociala ekonomin. Medborgarna, Sverige, Europa. Olsson. Carlsson 1994.

Böcker på engelska:

* Empty Meeting Grounds. The Tourist Papers. MacCannell. Routledge 1992.

* Marketing for Leisure and Tourism. Morgan. Prentice Hall 1996.

* Researching Tourist Satisfaction. Issues, Concepts, Problems. Ryan. Routledge 1994. 

* Sport, Leisure & Tourism Information Sources. A guide for researchers. Martin Scarrott (ed.). Butterworth 1999.

* Sport Tourism. Standeven – de Knop. Human Kinetics 1998.

* Sustainable Tourism? European Experiences. Priestley - Edwards - Coccossis. CABI 1996. 

* Sustainable Tourism. A Geographical Perspective. Hall - Lew (eds.). Addison Wesley 1998. 

* The Language of Tourism: A Sociolinguistic Perspective. Dann. CABI 1996

* The Tourist Experience. A new Introduction. Ryan (ed.). Cassell 1997. 

* Tourism. Davidson. 2nd ed. Pearson 1993.

* Tourism. An Introduction. Youell. Longman 1998. 

* Tourism and Public Policy. Hall - Jenkins. Routledge 1995.

* Tourism Development. Enviromental and community issues. Cooper - Wanhill (eds.). Wiley 1997. 

* Tourism in Europe. Structures and Developments. Pompl - Lavery (eds.). CABI 1993. 

* Tourism. Politics and public sector management. Elliott. Routledge 1997.

* Travel and Tourism in Europe. Davidson. 2nd ed. Longman 1998. 

REA-Böcker:

* Global Tourism. William F Theobald (ed.). 2nd ed. Butterworth 1998. 

* The Economics of Leisure and Tourism. Environments, Markets, and Impacts. John Tribe. Butterworth 1995. 

* The Tourist Gaze. Leisure and Travel in Contemporary Societies.Urry. Sage 1990.

* Tourism. Economic, Physical and Social Impacts. Mathieson - Wall. Longman 1982 (repr. 1998).

Ungdom

Svenska böcker:

* Anden i flaskan. Alkoholens betydelser i olika ungdomsgrupper. Lalander. Studentlitteratur 1998.

* Att staden i besittning. Om ungas rum och rörelser i offentlig miljö. Lieberg. Lunds universitet 1992.

* Brottsprevention som begrepp och samhällsfenomen. Sahlin. ARKIV 2000.

* Den allvarsamma fritiden. En litteraturstudie av undersökningar om barns och ungdomars fritids- och kulturvanor. Nilsson. Statens ungdomsråd 1994.

* Fokus 06. En analys av ungas kultur och fritid. Ungdomsstyrelsen 2006. 

* Fokus 07. En analys av ungas hälsa och utsatthet. Ungdomsstyrelsen 2008. 

* Fokus 08. En analys av ungas utanförskap. Ungdomsstyrelsen 2008.

* Fokus 09. Metoder för att bryta ungas utanförskap - exempel från Europa. Ungdomsstyrelsen 2009.

* Fokus 10. Analys av ungas inflytande. Ungdomsstyrelsen 2010.

* Fokus 11. Analys av ungas bostadssituation. Ungdomsstyrelsen 2011.

* Fritid i skilda världar. Nilsson. Ungdomsstyrelsen 1998.

* Fritidskulturer. Berggren (red.). Studentlitteratur 2000.

* Från djäkne till swingpjatt. Om de moderna ungdomskulturernas historia. Wennhall. Uppsala universitet 1994.

* Från flygdröm till swingscen. Ungdom och modernitet på 1930-talet. Mats Franzén (red.). ARKIV 1999.

* Högt & Lågt. Smak och stil i ungdomskulturen. Bjurström. Boréa 1997.

* Kloka möten. Om den praktiska konsten att bemöta barn och ungdomar. Trondman. Studentlitteratur 2003. 

* Korsvägar. En antologi om möten mellan unga och institutioner förr och nu. Bergqvist - Petersson - Sundkvist (red.). Symposion 1995.

* Kulturanalyser. Ungdom, utbildning, modernitet. Ziehe. Symposion 1993.

* Kulturvetenskaplig forskning. Lilja - Onsér-Franzén (red.). HumTek 1997.

* Mötesplatser för unga - aktörerna, vägvalen och politiken. Ungdomsstyrelsen 2008.

* Om unga män. Identitet, kultur, livsvillkor. Bolin - Lövgren (red.). Studentlitteratur 1995.

* Pojkarna vid datorn. Unga entusiaster i datateknikens värld. Nissen. Symposion 1993.

* SOU 1997:71. Politik för unga.

* SOU 2009:29. Fritid på egna villkor. Betänkande om vissa frågor om bidrag till ungdomsorganisationer m.m.

* Speglad ungdom. Forskningsreception i tre rockband. Fornäs - Lindberg - Sernhede. Symposion 1990.

* Spelar rocken någon roll? Bjurström. Statens ungdomsråd 1993.

* Staten och ungdomens fritid. Kontroll eller autonomi? Olson. ARKIV 1992.

* Tecken i tiden. Sju texter om ungdomskultur. Fornäs - Ganetz - Holmqvist (red.). Symposion 1989.

* Under rocken. Musikens roll i tre unga band. Fornäs - Lindberg - Sernhede. Symposion 1989.

* Ung idag 2009. En beskrivning av ungdomars villkor. Ungdomsstyrelsen 2009.

* Ung idag 2010. En beskrivning av ungdomars villkor. Ungdomsstyrelsen 2010. 

* Ungdom i nya kläder. Dansbanefröjden och längtan efter det moderna i 1940-talets Sverige. Wigerfelt. Symposion 1996.

* Ungdom i rörelse. En antologi om ungdomars kultur och uppväxtvillkor. Carle - Hermansson (red.). Daidalos 1991.

* Ungdom och media. Om reception av fiktion på Bio och i TV. Holmberg. Studentlitteratur 1994. 

* Ungdom som samhällsproblem. Ohlsson - Swärd. Studentlitteratur 1994.

* Ungdomsgrupper i teori och praktiken. Lalander - Johansson. Studentlitteratur 2012.

* Ungdomskultur: Identitet - motstånd. Fornäs - Lindberg - Sernhede. Symposion 1994.

* Ungdomskulturen och de Andra. Sex essäer om ungdom, identitet och modernitet. Sernhede. Daidalos 1996.

* Ungdomstidens sociala historia. Mitterauer. Röda Bokförlaget 1991.

* Våld från alla håll. En antologi om våld i rörliga bilder. von Feilitzen - Forsman - Roe (red.). 2:a uppl. Symposion 1995.

FUS-Rapporter:

* Metodfrågor i ungdomskulturforskningen. Fornäs m.fl. FUS nr 1. Symposion 1994.

* Ungdom och kulturell modernisering. Fornäs - Boëthius. FUS nr 2. Symposion 1994.

* Ungdomar i skilda sfärer. Fornäs m.fl. FUS nr 5. Symposion 1993.

REA-Böcker:

* Multikultiungdom. Kön, etnicitet, identitet. Alexandra Ålund. Studentlitteratur 1997.

* Rum och rörelser. Om ungas inre och yttre livsrum. Fornäs - Forsman (red.). Byggforskningsrådet 1989.

* Tonåring i välfärden. Unga människors föräldrar, hem och fritid i brytningstid. Englund - Ericson. Björnen 1994.

* Ungdomsprojekt. Retorik och praktik. Sahlin. BRÅ 1992.

Nordiska böcker:

* Een Time dagligen. Skoleidræt gennem 200 år. Berg-Sørensen – Jørgensen (red.) 1998.

* Ungdomsarbete är nödvändigt. Teoretisk underbyggnad, metodernas begränsningar och möjligheter. Hoikkala - Sell (red.). Ungdomsforskningssällskapet Åbo 2010.

* Ungdomsfostrans teori - utgångspunkter och inlägg. Elin Nivala - Mikko Saastamoinen (red.). Nätverket för ungdomsforskning/Ungdomsforskningssällskapet. Nätpublikation 35. Åbo 2010.

Böcker på engelska:

* Who Has the Youth, Has the Future. The Campaing to Save Young Workers in Imperial Germany. Linton. Cambridge University Press 1991.

* Youth in Britain Since 1945. Osgerby. Blackwell 1998. 

Övriga böcker

Sveriges Nationalatlas:

* Arbete och fritid. Kurt Viking Abrahamsson (red.). Sveriges nationalatlas 1993.

* Kulturliv, rekreation och turism. Hans Aldskogius (red.). Sveriges nationalatlas 1993.

Övrigt:

* Momo - eller kampen om tiden. Sagoroman. Michael Ende. Berghs 1991.

Läroböcker - Rea-priser:

* Kultur och folkbildning. Siv Hågård - Leif Kindblom - Åke Sundberg - Björn Ericson. Björnen 1995. 

* Vetenskapsteori för nybörjare. Torsten Thurén. Liber 1991. 

Ordböcker - Reapriser:

* Skrivboken. Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier. Siv Strömquist. Gleerups 2000.

* Svenska Akademiens ordlista över svenska språket. 1998.

 

Adress-Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S 113 35 Stockholm. Adress-Helsingfors/Esbo: Larsviksvägen 2 F, Fi - 023 20 Esbo.

Tel: +46 (0)70 - 728 75 65. Skype: Fritidsvetarna.  

E-post: bokhandeln@fritidsvetarna.com

Copyright © 2007. Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier.  Senast ändrad: söndag 06 november 2016.

tyle="text-indent: -11; margin-left: 11; margin-top: 3; margin-bottom: 3">* Svenska Akademiens ordlista över svenska språket. 1998.

 

Adress-Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S 113 35 Stockholm. Adress-Helsingfors/Esbo: Larsviksvägen 2 F, Fi - 023 20 Esbo.

Tel: +46 (0)70 - 728 75 65. Skype: Fritidsvetarna.  

E-post: bokhandeln@fritidsvetarna.com

Copyright © 2007. Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier.  Senast ändrad: onsdag 15 februari 2017.