Fritidsvetenskaplig Bokhandel

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier


Social Capital, Health and Community Action - Implications for Health Promotion. Malin Eriksson, Umeå University Medical Dissertation, Epidemiology and Global Health 2010.  

 

Nerladdas gratis.

 

Sedan mitten på 1990-talet har det skett en avsevärd ökning av forskning om socialt kapital och hälsa, vilket visar på ett förnyat intresse för de sociala bestämningsfaktorerna för hälsan. Socialt kapital handlar om sociala nätverk och de normer av ömsesidig hjälp och stöd som uppstår ur dem. Tillgång till socialt kapital anses ha betydelse för förmågan att uppnå individuella och kollektiva mål. Sambandet mellan socialt kapital och hälsa är fortfarande inte helt klarlagt, och betydelsen av olika former av individuellt och kollektivt socialt kapital behöver utforskas ytterligare. Syftet med avhandlingen är bl.a. att bidra till den teoretiska referensramen om betydelsen av socialt kapital för hälsa och hälsofrämjande arbete. Avhandlingen ger stöd för tesen att individuellt socialt kapital är hälsofrämjande och att interventioner för att stärka det individuella sociala kapitalet kan anses vara en viktig hälsofrämjande strategi. Det kollektiva sociala kapitalet kan ha indirekta positiva effekter på hälsa för alla grupper genom att möjliggöra kollektiva aktioner för att åtgärda lokala hälsoproblem. Mobilisering av socialt kapital i lokalsamhällen kräver dock en medvetenhet om risken för ökade sociala klyftor.

 

 

 


Frågor eller problem som rör  webbplatsen ska skickas till Bokhandeln@Fritidsvetarna.com

Postadress - Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S - 113 35  Stockholm. Tel: +46 (0)70 - 728 75 65

Postadress - Esbo (Finland): Larsviksvägen 2 F, Fi - 02320  Esbo. 

Skype: Fritidsvetarna

Copyright © 2007 Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier. Med ensamrätt.
Senast ändrad: torsdag 01 september 2016.