Fritidsvetenskaplig Bokhandel

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier

Schole              Otium               Leisure               Fritid

Startsida

Fritidsvetenskaplig bokhandel

Gå direkt till önskad kategori eller gå till hela bokkatalogen.

* Barn

* Feminism och gender

* Folkrörelser, folkbildning och civilt samhälle

* Friluftsliv och natur

* Hälsa, fysiologi och kropp

* Idrott

* Kommunal fritid

* Kultur, historia och vardagsliv

* Lek och lekteorier

* Management, organisatoriskt ledarskap och ekonomi

* Pedagogik, psykologi och utbildning

* Politik och demokrati

* Särskilda grupper

* Teorier om tid, fritid och värderingar

* Turism

* Ungdom

* Övriga böcker

Betalningsvillkor m.m.

 

Folkbildning, folkrörelser och civilsamhälle

Svenska böcker:

Folkbildning:

* Bildning i vår tid. Om bildningens möjligheter och villkor i det moderna samhället. Gustavsson. Wahlström & Widstrand 1996. 

* Bildning och nöje. Om IOGT-ABF-bibliotekariers erfarenheter. Ramberg - Runfors. Nordiska museet 1994.

* Bildningens väg. Tre bildningsideal i svensk arbetarrörelse 1880-1930. Gustavsson. Wahlström & Widstrand 1991.

* Cirklar i rörelse. Arvidsson. Skapande vetande 1996.

* Den rationella konsumenten. KF som folkuppfostrare. Alex. Symposion 1994. 

* Folkbildning i teori och praktik. Kylhammar (red.). Skapande Vetande 1992. 

* Folkbildningens födelse. Anton Nyström och Stockholms Arbetareinstitut 1880-1980. Leander. Nordiska museet 1980.

* Folkhemmets röst. Radion som folkbildare 1920-1950. Nordberg. ARKIV 1998

* Kan en filthatt stärka demokratin? Om mål och ideal i folkbildning. Lindgren. Carlsson 1996. 

* Musiken, folket och bildningen - glimtar ur folkbildningens historia. Öhrström (red.). Skapande vetande 1997.

* Om folkbildningens innebörder. - nio försök att fånga företeelse.  Bergstedt - Larsson (red.). Skapande vetande 1995.

* SOU 1996:154. Tre rapporter om studiecirklar. Kjell Rubensson - Petros Gougoulakis - Thomas Öhlund.

* SOU 2003:94. Folkbildningens särart? Offentlighet, forskning och folkbildares självförståelse. Andersén – Lundin – Sundgren. 

* SOU 2004:30. Folkbildning i brytningstid. En utvärdering av studieförbund och folkhögskolor

Civilsamhälle, folkrörelser och föreningsliv:

* Arbetarkultur och kultiverade arbetare. En studie av arbetarrörelsens musik. Bohman. Nordiska museet 1985. 

* Arbetarrörelse och arbetarkultur. Bild och Självbild. Johannesson - Kjellman - Skarin Frykman. Carlsson 2007.

* Att förhandla sitt medborgarskap. Kvinnor som kollektiva politiska aktörer i Örebro 1900-1950. Björk. ARKIV 1999. 

* Attac - Gräsrötternas revolt mot marknaden. Bim Clinell. Atlas 2000.

* Civilsamhället. Några forskningsfrågor. Amnå (red.). Gidlunds 2005.

* Den ensamma massan. Riesman. Arkiv 1999. 

* Den ensamme bowlaren. Den amerikanska medborgarandans upplösning och förnyelse. Putnam. SNS 2001. 

* Den fungerande demokratin. Medborgarandans rötter i Italien. Putnam. SNS 1996.

* Den ideella sektorn. Organisationerna i det civila samhället. Wijkström - Lundström. Sober 2002.

* Det civila samhället som forskningsfält. Nya avhandlingar i ett nytt sekel. Svedberg - Trägårdh (red.). Gidlunds 2006.

* Det globala civilsamhället. Ett svar på krig. Kaldor. Daidalos 2004.

* Etablerade och outsiders. En sociologisk studie av grannskapsproblem. Elias. Arkiv 1999. 

* Fackliga organisationer och medlemmar i dagens Sverige. Kjellberg. ARKIV 2001.

* Frivilliga insatser och hälsa. Lundåsen. Statens Folkhälsoinstitut 2005:47. 

* Föreningslivet i Sverige. Föreningslivet i Sverige. Välfärd. Socialt kapital. Demokratiskola. Vogel – Amnå – Munck – Häll. SCB 2003.

* Jourhavande medborgare. Samhällsengagemang i en folkrörelsestat. Amnå. Studentlitteratur 2008.

* Korset, fanan och fotbollen. Folkrörelsernas kulturmiljö i ett jämförande perspektiv. Hellspong. Carlsson 1991. 

* Kulturvetenskaplig forskning. Lilja - Onsér-Franzén (red.). HumTek 1997.

* Kvinnor på gränsen till medborgarskap. Genus, politik och offentlighet 1800-1950. Florin – Kvarnström (red.). Atlas 2001. 

* Kyrkor och alternativa rörelser. Handbok i kyrkokunskap. Olivestam - Lindholm. Gleerups 1991.

* Ledning i folkrörelseorganisationer. Jonsson. 1995. 

* Miljörörelsens mångfald. Boström. ARKIV 2001.

* Om demokratin i Amerika. Alexis Tocqueville. Bok 1 och 2. Atlantis 1997. 

* Proteststormen. Larsson. Atlas 2000. 

* Rörelsernas tid. Från proteststorm till globalt alternativ. Jens Ergon (red.). Atlas. 

* Sorti eller protest. En fråga om lojaliteter. Hirschman. ARKIV 2008. 

* SOU 2007:66. Rörelser i tiden. Slutbetänkande av utredningen om den statliga folkrörelsepolitiken i framtiden.

* SOU 2009:29. Fritid på egna villkor. Betänkande om vissa frågor om bidrag till ungdomsorganisationer m.m.

* SOU 2009:65. Moderniserade skatteregler för ideell sektor.

REA-Böcker:

* Den bildade borgaren. Olsson. Carlsson 1994.

* Ds 1994:93. Handbok i frivilligt arbete. Ideella beredningen. 

* Ds 1994:102. Lokalt utvecklingsarbete och frivilligt arbete i Norden. Ideella beredningen. 

* Ds 1997:36. Resultatstyrning av föreningsbidrag. 

* Från Predikanter till Aktivister. Föreningsliv och samhälle i utveckling.  Olsson - Ericson - Hallner. Björnen 1994.

* Kultur och folkbildning. Hågård - Kindblom - Sundberg - Ericson. Björnen 1995.

* Sju folkrörelser om framtiden. Dokumenterade framtidsbilder från folkrörelse-Sverige. Axelson (red.). Carlsson 1992.

* SOU 1999:89. Statsbidrag till handikapporganisationer

* Stärkta flickor. Utvärdering av projektet Att stärka flickor i föreningslivet. Ulmanen. Ungdomsstyrelsen 1995.

Danska böcker:

* Frivillighedens udfordringer - nordisk forskning om friviligt arbejde og frivillige organisationer. Henriksen - Ibsen (red.) 2001.

* Oplysning i begvægelse – kultur, krop og demokrati i den folkelige gymnastik. Madsen, Klim 2003.

Norska böcker:

* Kirke og fritid. En studie i norsk mellemkrigskultur. Hodne. Novus 1993.

* Folk og fritid. En mellemkrigsstudie i norsk arbeiderbevegelse. Hodne. Novus 1994.

* Fedreland og fritid. En mellemkrigsstudie i Noregs Ungdomslag. Hodne. Novus 1995.

* Idrett og fritid. En mellemkrigsstudie i norsk idrettskultur. Hodne. Novus 1995.

Böcker på engelska:

* Managing Change in Voluntary Organizations. A guide to practice. Gann. Open University Press 1996.

* Settlements, Social Change & Community Action. Good Neighbours. Ruth Gilchrist – Tony Jeffs (eds.). Jessica Kingsley 2001.

* Social Organization. Interaction Inside, Outside and Between Organizations. Ahrne. Sage 1994.

* Successful Marketing. Strategies for Nonprofit Organizations. McLeish. Wiley 1995.

* Voluntary Agencies. Challenges of Organisation and Management. Billis - Harris (eds.). Macmillan 1996.

 

Adress-Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S 113 35 Stockholm. Adress-Helsingfors/Esbo: Larsviksvägen 2 F, Fi - 023 20 Esbo.

Tel: +46 (0)70 - 728 75 65. Skype: Fritidsvetarna.  

E-post: bokhandeln@fritidsvetarna.com

Copyright © 2007. Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier.  Senast ändrad: onsdag 15 februari 2017.