Fritidsvetenskaplig Bokhandel

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier

Schole              Otium               Leisure               Fritid

Startsidan

Fritidsvetenskaplig bokhandel

Gå direkt till önskad kategori eller gå till hela bokkatalogen.

* Barn

* Feminism och gender

* Folkrörelser, folkbildning och civilt samhälle

* Friluftsliv och natur

* Hälsa, fysiologi och kropp

* Idrott och fysisk aktivitet

* Kommunal fritid

* Kultur, historia och vardagsliv

* Lek och lekteorier

* Management, organisatoriskt ledarskap och ekonomi

* Pedagogik, psykologi och utbildning

* Politik och demokrati

* Särskilda grupper

* Teorier om tid, fritid och värderingar

* Turism

* Ungdom

* Övriga böcker

Betalningsvillkor m.m.

 

Idrott och fysisk aktivitet

Svenska böcker:

* Aktivt liv. Ekblom - Nilsson. SISU 2000.

* Bakom kulisserna. En socialpsykologisk studie av en idrottsförening. Brännberg. Zenon 1998.

* Barn i rörelse. Grindberg – Langlo Jagtöien. Studentlitteratur 2000.

* En sund själ i en sund kropp. Hälsopolitik i Stockholms folkskolor 1880-1930. Hammarberg. HLS 2001.

* Friluftsliv in Swedish Physical Education - a Struggle of Values. Educational and Sociological Perspectives. Backman. Stockholm University 2010.

* Föreningsidrott som socialisationsmiljö. En studie av idrottens betydelse för barns och ungdomars psykosociala utveckling. Stefan Wagnsson. Karlstad University Studies 2009:53.

* Gutnisk idrott i skolan och på fritiden. Yttergren - Ibohm. Studentlitteratur 2000.

* Hälsa & Hälsopromotion. Med fokus på individ-, grupp- och organisationsnivå. Winroth - Rydqvist. SISU 2008.

* Hälsoekonomins grunder. Brodin - Andersson. Studentlitteratur 1998.

* Idrott och City-marketing. Karin Book - Bo Carlsson (red.). Idrottsforum.org 2008

* Idrott och moral. Reflektioner över idrottens ideal. Lindfelt. Nya Doxa 1999.

* Idrott, tävling och allvar. En kritisk granskning av svensk idrottsforskning. Hjelm. Idrottsforum 2015. 

* Idrottsrörelsens fyra samhällsroller. Ett diskussionsunderlag. Lindroth. Stockholm 1994.

* Intima samhällsvisioner. Sporten mellan minimalism och gigantism. Schoug. Symposion 1997.

* Iscensättningen av kön i idrott. En nutidshistoria om idrottsmannen och idrottskvinnan. Larsson. HLS 2001. 

* Kroppens bildning. Linggymnastikens manlighetsprojekt 1790-1914. Ljunggren. Symposion 1999.

* Motions- & idrottsskador och deras rehabilitering. Thomeé - Swärd – Karlsson. SISU 2011.

* Pedagogik i hälsofrämjande arbete. Svederberg – Svensson – Kindeberg (red.). Studentlitteratur 2001.

* Skador inom idrotten. Handbok om förebyggande, behandlande och rehabiliterande åtgärder för aktiva ledare, instruktörer, sjukgymnaster, läkare m.fl., Peterson – Renström. Prisma 3:e rev uppl. 2003.

* Smak för motion. Fysisk aktivitet som livsstil och social markör. Engström. Stockholms universitets förlag 2010.

* SOU 2003:24. Kampidrott i fokus.

* SOU 2008:59. Föreningsfostran och tävlingsfostran. En utvärdering av statens stöd till idrotten.

* Sporten eller livet. En antologi om huliganism, kroppsfixering och idrottsliga ideal. HeatWave 1996.

* Svensk utförsåkning. Friluftsfrämjandet, Svenska Skidförbundet, Sveriges professionella skidskolor:

    -  Barn och ungdom
 - Teknik och metodik
 - Telemark

Fotboll:

* Den svengelska modellen. Svensk fotboll i omvandling under efterkrigstiden. Peterson. ARKIV 1993. 

* Kom igen, gubbar! Om pojkfotboll och maskuliniteter. Fundberg. Carlssons 2002.

* Leken som blev allvar. Peterson. ARKIV 1989.

* Vem vinner i längden? Billing - Franzén - Peterson. Arkiv 1999.

Idrottshistoria:

* Ett ämne i rörelse. Gymnastik för kvinnor och män i lärarutbildningen vid Gymnastiska Centralinstitutet/Gymnastik- och idrottshögskolan under åren 1944 till 1992.  Lundvall – Meckbach. HLS 2003.

* Från sportfåneri till massidrott. Lindroth. HLS 1988.

* Idrott för kung och fosterland. Viktor Balck den svenska idrottens fader. Lindroth. SISU 2007.

* Gymnastik med lek och idrott. För och mot fria kroppsövningar i det svenska läroverket 1878-1928. Lindroth. HLS 1993.

* I startgroparna. Profiler, pionjärer och klubbar i Stockholms tidiga idrottsliv. Elbe. Stockholmia 2003.

* Idrott mellan krigen. Organisationer, ledare och idéer i den svenska idrottsrörelsen 1919-39.Lindroth. HLS 1987.

* Idrottens historia. Från antika arenor till modern massrörelse. Blom - Lindroth. SISU 1995.

* Mellan kommersialism och folkrörelse. Idrottens kommersialisering under mellankrigstiden. Zethrin. Örebro universitet 2015.

* På damsidan. Feminitet, motstånd och makt i svensk idrott 1920-1990. Tolvhed. Makadam 2015. 

Idrottsjuridik:

* Artiklar i idrottsjuridik. Carlsson - Lindquist. Inst. för Handelsrätt, Lunds universitet 1999.

* Idrottens föreningsrätt. Malmsten. Norstedts Juridik 2005.

* Idrottsjuridisk skriftserie nr 3. 1998.

* Idrottsjuridisk skriftserie nr 4. 1999.

* Idrottsjuridisk skriftserie nr 7. 2002.

* Lagtextsamling för idrottsföreningar. Civilrätt. Lindquist. Juristförlaget 1998.

* Lagtextsamling för idrottsföreningar. Skatterätt. Behmer. Juristförlaget 1998.

REA-Böcker:

* Formtoppning. Strategier inför tävling. Andersson. SISU 1996.

* Fysiologi. Lännergren - Ulfendahl - Lundeberg - Westerblad. Studentlitteratur 1996. 

* Idrott som social markör. Engström. HLS 1999.

* Idrotten lär. Pedagogiska perspektiv på barn- och ungdomsidrotten. Engström (red.). Utbildningsradion/RF/SISU 1988.

* Idrottens själ - Fataburen 2000. Nilsson (red.). Nordiska Museet 2000.

* Idrottsskador 1986-1990. 1994 års Folksamrapport om 26 000 undersökta idrottskador under åren 1986-1990. Folksam 1994.

* Kroppens idéhistoria. Disciplinering och karaktärsdaning i Sverige 1700-1950.Ekenstam. Gidlunds 1993.

* Möten på fotbollsplan. En studie av den mång-kulturella idrotten. Fundberg. Mångkulturellt centrum 1996.

* Näringslära för högskolan. Abrahamsson m.fl. Liber 4 uppl. 1999.

* SOU 1998:76. Idrott & motion för livet. Statens stöd till idrottsrörelsen och friluftslivets organisationer. 

* Svensk friidrott 100 år. Persson - Pettersson. Sellin 1995.

* Talet om kroppen. En antologi om kropp, idrott och kön. Fagrell - Nilsson (red.). HLS 1998.

* Täflan är lifvet. Idrottens organisering och sportifiering 1860-1898. Yttergren. Stockholmia 1996.

* Vårt behov av rörelse. En idéskrift om fysisk aktivitet och folkhälsa. Folkhälsoinstitutet 1996.

* Är idrotten fri? Ernst Brunner, Per Olof Enquist (m.fl.). Norstedts 1995.

Danska böcker:

* Da eliteidætten blev stueren – Eliteidræt og idrætspolitik i Danmark. Løvstrup – Hansen, Syddansk universitetsforlag 2002.

* Een time dagligen. Skoleidæt gennem 200 år. Berg-Sørensen – Jørgensen (red.), Syddansk universitetsforlag 1998.

* Fra pensionistgymnastik til senioridraet. Gymnastik- og idraetsaktiviteter for aeldre gennem 50 år. Andersen - Hansen. Syddansk universitetsforlag 2016.

* Idræt om dagen. En bevægelse. Andersen, Syddansk universitetsforlag 2000.

* Idrætsdidaktiske temær. Idrætsvirksomhet: Hvod, hvordan, hvorfor? Grunnet - Nielsen, Klim 2001.

* Idrætsdeltagelse og idrætsforbrug i Danmark. Larsen, Klim 2003.

* Idrætspædagogisk årbog 2002 – Teori og Praktik. Lüders (red.), Klim 2002.

* Idrætspædagogisk årbog 2003. Lüders – Vogensen (red.), Klim 2003.

* Idrættens enhed eller mangfoldighed. Eichberg – Vestergård Madsen (red.), Århus 2002.

* Idrættens tredje vej. Om idrætten i kulturpolitiken. B¢je - Eichberg, Århus 2000.

* Nye stier i den kommunale idrætspolitik. Ibsen (red.). Idrættens analyseinstitut 2009.

* Når idræt gør ont – skader, smerter, stress. Roessler,  Klim 2002.

* Oplysning i begvægelse – kultur, krop og demokrati i den folkelige gymnastik. Madsen, Klim 2003.

* Ro, Renlighed og Regelmæssighed. Dansk Idræts-Forbund og sportens gennembrud ca 1896-1918. Jørgensen, Syddansk universitetsforlag 1997.

* Sportens forførende skønhed. En antologi om sport og æstetik. Møller – Povlsen (red.), Syddansk universitetsforlag 2002.

* Sundhed og idræt. Kulturanalyser til inkredsning af sundhedsaspektet i idrætten. Møller, Syddansk universitetsforlag 1999.

Norska böcker:

* Idrett og fritid. En mellemkrigsstudie i norsk idrettskultur. Hodne 1995.

* Idrett og politikk - Kampsport eller lagspill? Mangset – Rommetvedt (red.). Fagbogforlaget 2002.

* Idrettens bevegelser. Sosiologiske studier av idrett i et moderne samfunn. Seippel (red.) 2002.

Böcker på engelska:

* A Concise History of Sport in Canada. Morrow. Oxford Univ. Press 1989.

* A Swing through Time. Golf in Scotland 1457-1743. Geddes. HMSO 1992.

* Applied Sociology of Sport. Yiannikis - Greendorfer (eds.). Human Kinetics 1992.

* Contemporary Issues in Sociology of Sport. Yiannakis – Melnick (eds.). Human Kinetics 2001.

* Critical Postmodernism in Human Movement, Physical Education and Sport. Fernández-Balboa (ed.). SUNY 1997.

* Encyclopedia of World Sport. From Ancient Times to the Present. Levinson - Christensen (eds.). Oxford University Press 1999.

* Foundations of Canadian Physical Education, Recreation, and Sport Studies. Anderson - Broom - Pooley - Schrodt - Brown. Brown and Benchmark 2nd ed. 1995.

* Inside Sports. Coakley (ed.). Routledge 1999.

* People of Prowess. Sport, Leisure and Labor in Early Anglo-America. Struna. University of Illinois Press 1996.

* Performance versus Results. A Critique of Values in Contemporary Sport. Gibson. SUNY 1993.

* Philosophic Inquiry in Sport. Morgan - Meier (eds.). Human Kinetics 2nd ed. 1995.

* Popular Cultures. Rock Music, Sport and the Politics of Pleasure. Rowe. Sage 1995.

* Power, politics and the Olympic Games. A history of the power brokers, events, and controversies that shaped the Games. Senn. Human Kinetics 1999.

* Sport. Social Problems and Issues. Frank Kew. Butterworth 1997.

* Sport and Leisure in Social Thought. Jarvie - Maguire. Routledge 1994.

* Sport and Leisure in the Civilizing Process. Critique and Counter-Critique. Dunning - Rojek (eds.). Univ of Toronto Press 1992.

* Sport and Physical Recreation. Elvin. ILAM/Pitman 2nd ed. 1993.

* Sport and Play in American Life. A Textbook in the Sociology of Sport. Figler - Whitaker. McGraw-Hill 3rd  ed. 1995.

* Sport and Postmodern Times. Geneviève Rail (ed.). SUNY 1998.

* Sport and the British. A Modern History. Clarendon 1989.

* Sport Fans. The Psychology and Social Impact of Spectator. Wann – Melnick – Russell – Pease. Routledge 2001.

* Sport in America. From Wicked Amusement to National Obsession. Wiggins (ed.). Human Kinetics 1995.

* Sport in Australian History. Adair - Vamplew. Oxford Univ. Press 1997.

* Sport in Social Development. Traditions, Transitions and Transformations. Ingham - Loy (eds.). Human Kinetics 1993.

* Sport in Society. Equal Opportunity or Business as Usual? Lapchick (ed.). Sage 1995.

* Sport, Leisure & Tourism Information Sources. A guide for researchers. Scarrott (ed.). Butterworth 1999.

* Sport, Time and Society. The British At Play. Brailsford. Routledge 1991.

* The Story of Worker Sport. Kruger - Riordan. Human Kinetics 1996

* Worldwide Trends in Youth Sport. De Knop - Engström - Skirstad - Weiss (eds.). Human Kinetics 1996.

* Young People´s Involvement in Sport. Kremer - Threw - Ogle (eds.). Routledge 1997.

Sport and Gender:

* Crossing Boundaries: An International Anthology of Women's Experiences in Sport. Bandy – Darden (eds.). Human Kinetics 1999.

* Sport, Men, and the Gender Order. Critical Feminist Perspektives. Messner - Sabo (eds.) 1990.

* Sporting Females. Critical Issues in the History and Sociology of Women´s sports. Hargreaves 1994.

* Women in Sport. Issues and controversies. Cohen (ed.) 1993.

* Women, Media and Sport. Challenging Gender Values. Creedon 1994.

* Women, Sport, and Culture. Birrell - Cole (eds.). Human Kinetics 1994.

Sport Management:

* Developing and Managing Health/Fitness Facilities. Patton - Grantham - Gerson - Gettman. Human Kinetics 1989.

* Ethics in Sport Management. DeSensi - Rosenberg. Fitness Information Technology 1996.

* Government and the Economics of Sport. Gratton - Taylor. E & F N Spon 1991.

* Managing Sport and Leisure Facilities. A guide to competitive tendering. Sayers. Spon 1991.

* Managing Sport Organizations. Hernandez. Human Kinetics 2002.

* Pay Up and Play the Game. Professional Sport in Britain 1875-1914. Vamplew. Cambridge University Press 1988.

* Power and Ideology in American Sport. A Critical Perspective. Sage. Human Kinetics 2nd ed. 1998.

* Sport and Canadian Diplomacy. Macintosh - Hawes. McGill 1994.

* Sport and Politics in Canada. Federal Government Involvement since 1961. Macintosh - Bedecki - Franks. McGill 1988.

* Sport Governance in the Global Community. James E Thoma - Laurence Chalip. Fitness Information Technology 1996.

* Sport, Policy and Politics. A Comparative Analysis. Houlihan. Routledge 1997.

* Sport, Power and Culture. A Social and Historical analysis of Popular Sports in Britain. Hargreaves. Polity 1986/1995.

* Sport Tourism. Standeven – de Knop. Human Kinetics 1998.

* The Economics of Leisure and Sport. Andrew Cooke. Spon 1994.

* The International Politics of Sport in the 20th Century. Riordan - Krüger (eds.). Routledge 1999.

* The Struggle for Canadian Sport. Bruce Kidd. University of Toronto Press 1996.

REA-Böcker:

* Contemporary Sport Management. Parks - Zanger - Quarterman (eds.). Human Kinetics 1998.

* Essentials of Strength Training and Conditioning. Baechle - Earle (eds.). Human Kinetics 2000.

* Ethics in Sport. Morgan – Meier – Schneider (eds.). Human Kinetics 2001.

* Foundations of Sport and Exercise Psychology. Weinberg. Human Kinetics 2nd ed. 1999. 

* Only a Game. Sport in the Modern World. Mason. Cambridge University Press 1993.

* Perceived Excertion. Noble - Robertson. Human Kinetics 1996.

* Practical Philosophy of Sport. Kretchmar. Human Kinetics 1994.

* Recreational Sport Management. Mull - Bayless - Ross - Jamieson. Human Kinetics 3rd ed. 1997.

* Sociology of North American Sport. Eitzen - Sage. McGraw-Hill 6th ed. 1997.

* Sport and Leisure. Aspects of Britain. HMSO 1994.

* Sport and Recreation. An economic analysis. Gratton - Taylor. E & F N Spon 1985.

* Sport, Ethics and Education. Arnold. Cassell 1997.

* Understanding Sport Organizations. The Application of Organization Theory. Slack. Human Kinetics 1997.

 

Adress-Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S 113 35 Stockholm. Adress-Helsingfors/Esbo: Larsviksvägen 2 F, Fi - 023 20 Esbo.

Tel: +46 (0)70 - 728 75 65. Skype: Fritidsvetarna.  

E-post: bokhandeln@fritidsvetarna.com

Copyright © 2007. Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier.  Senast ändrad: söndag 06 november 2016.