Fritidsvetenskaplig Bokhandel

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier

Schole              Otium               Leisure               Fritid

Startsida

Fritidsvetenskaplig bokhandel

Gå direkt till önskad kategori eller gå till hela bokkatalogen.

* Barn

* Feminism och gender

* Folkrörelser, folkbildning och civilt samhälle

* Friluftsliv och natur

* Hälsa, fysiologi och kropp

* Idrott

* Kommunal fritid

* Kultur, historia och vardagsliv

* Lek och lekteorier

* Management, organisatoriskt ledarskap och ekonomi

* Pedagogik, psykologi och utbildning

* Politik och demokrati

* Särskilda grupper

* Teorier om tid, fritid och värderingar

* Turism

* Ungdom

* Övriga böcker

Betalningsvillkor m.m.

 

Pedagogik, psykologi och utbildning

Svenska böcker:

* Att styra i namn av barns fritid. En nutidshistoria om konstruktionen av dagens fritidshem i samordning med skolan. Rohlin. HLS Förlag 2001.

* Att vara ledare i öppen verksamhet. Ardström. Fritidsforum 1995.

* Demokrati och utbildning. Dewey. Daidalos 1999.

* Ett ämne i rörelse. Gymnastik för kvinnor och män i lärarutbildningen vid Gymnastiska Centralinstitutet/Gymnastik- och idrottshögskolan under åren 1944 till 1992.  Lundvall – Meckbach. HLS 2003.

* Fritidspsykologi. Tre artiklar som utmanar den konventionella visdomen. Carlsson. Fritidspolitiska studier nr 8. 1995.

* Fritidsvetenskaplig utbildning. Olson. Fritidspolitiska Studier nr 9. 1997.

* Kommunikationsteorier. En introduktion. Fiske. Wahlström & Widstrand 1997.

* Människan är en berättelse. Tankar om samtalskonst. Crafoord. Natur och Kultur 1996.

* Pedagogik i hälsofrämjande arbete. Svederberg – Svensson – Kindeberg (red.). Studentlitteratur 2001.

* Utomhuspedagogik som kunskapskälla. Närmiljö blir lärmiljö. Dahlgren - Sjölander - Strid - Szczepanski (red.). Studentlitteratur 2007. 

* Utvecklingspsykologi. Från foster till vuxen. Hwang – Nilsson. Natur och Kultur 1996.

REA-Böcker:

* Barn med koncentrationssvårigheter. Kadesjö. Liber 1992.

* Bildning - Kunskap - Demokrati. Rudvall (red.). Studentlitteratur 1995.

* Boken om pedagogerna, Svedberg - Zaar. 4:e uppl. Liber 1998. 

* Dokumentera pedagogiken. En handledning i dokumentation av arbetet inom barnomsorgen. Johansson (red.). Studentlitteratur 1996. 

* Den mångkulturella skolan. Hultinger - Wallentin (red.). Studentlitteratur 1996.

* Från undervisning till lärande. Boström. Brain Books 1998.

* Förskollärare - Om yrkets pedagogiska innehåll. Kihlström. Studentlitteratur 1998. 

* Grupputveckling inom skola och andra arbetsplatser. Maltén. Studetnlitteratur 1992. 

* Hur vi lär. Marton - Hounsell - Entwistle. Rabén och Sjögren 1996.

* Inlärningsrevolutionen. Dryden - Vos. Brain books 1994.

* Kunskap och demokrati. Om elevers rätt till en egen kunskapsprocess. Sundgren. Studentlitteratur 1996.

* Lärandets ekologi. Gunnarsson. Studentlitteratur 1999.

* Lärares lärande. Madsén (red.). Studentlitteratur 1994.

* Mobbning - en fråga om makt? Björk. Studentlitteratur 1999. 

* Professionell handledning. Selander - Selander. Studentlitteratur 1989.

* Respekt för lärare. Colnerud - Granström. HLS 1996.

* Skolans styrning och utvärdering. Olsson - Persson. Liber 1994

* Svensk förskolepedagogik under 1900-talet. Johansson. Studentlitteratur 1994.

* Svensk utbildningshistoria. Richardson. 6:e rev. upp. Studentlitteratur 1999.

* Vardagens ångest hos individen, gruppen, organisationen. Moxnes. Natur och Kultur 1992.

* Vilken man vill bli lärare? Blank - Palmqvist. HLS 1998.

* Värdegrunden - finns den? Orlenius. Runa 2001.

Böcker på engelska:

* Activity Experiences and Programming Within Long-Term Care. Tedrick - Green. Venture 1995.

* Adventure Education. Miles - Priest. Venture 1990.

* Leadership and Administration of  Outdoor Pursuits. Ford - Blanchard. Venture 2nd ed. 1993.

* Leadership in Recreation and Leisure Service Organizations. Edginton - Hudson - Ford. Sagamore 1999.

* Leisure Education. Theory and Practice. Mundy. Sagamore 2nd ed. 1998.

* Recreation Programming. Designing Leisure Experiences. Rossman. Sagamore 1995.

* The Process of Recreation Programming Theory and Technique. Farrell - Lundegren 3rd ed. Venture 1991.

 

Adress-Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S - 113 35 Stockholm. Adress-Helsingfors/Esbo: Larsviksvägen 2 F, Fi - 023 20 Esbo.

Tel: +46 (0)70 - 728 75 65. Skype: Fritidsvetarna.  

E-post: bokhandeln@fritidsvetarna.com

Copyright © 2007. Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier.  Senast ändrad: fredag 02 september 2016.