Fritidsvetarna

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier

 

Nyhetsbrev från Fritidsvetarna
Nr 1 - februari 2010

Fritidsvetarna är ett kunskapsföretag baserat i Stockholm och Helsingfors. Vi bygger arenor för att diskutera frågor kring fritid, livskvalitet, välbefinnande och social hållbarhet. Detta nyhetsbrev är ett exempel.
Urvalet har gjorts utifrån ett fritidsvetenskapligt perspektiv och går därför över invanda men snäva sektorsgränser. 
 
Vi anlägger ett internationellt perspektiv och publicerar nyheter på skandinaviska (danska, norska och svenska) samt på engelska. Tipsa oss gärna om intressanta och kvalificerade kurser, konferenser, publikationer och debatter. Vi förbehåller oss dock rätten att avgöra vad som publiceras.

Prenumeration på nyhetsbrevet är gratis och öppen för alla intresserade. Sänd oss ett e-brev Institutet@Fritidsvetarna.com.

*************************************************************************************

Allmänt:

Konferenser:

*  Local Government Ass./Chief Leisure Officers Ass./Arts Council arrangerar en nationell konferens   Culture, tourism and sport: a manifesto for change i Gateshead, UK, 30-31 mars.

*  Leisure Studies Association arrangerar sin årliga konferens på temat Diversity and Equality in Leisure, Sport and Tourism i Leeds, UK, 6-8 Juli.

*  Internationella Sociologförbundet arrangerar sin nästa världskongress i Göteborg 11-17 Juli 2010. ISA:s Research Committe on Sociology of Leisure arrangerar seminarier kring temat Mapping Leisure and Life through the Ages.

Svenskt material:

*  Regeringens budgetproposition för 2010 - Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid - finns här.

*  Kulturutskottets betänkande över propositionen finns här.

*  Det var inte alla som trodde att Barn- och Fritidsprogrammet skulle bli kvar i den nya gymnasieskolan. Men så blev det. Läs regeringens proposition här.

*  SCB har tagit reda på att vi lägger ut mer pengar på fritid än på mat. Läs här.

*  Timbro väckte i augusti 2009 debatt genom Thomas Idergards artikel på DN-debatt. Läs artikeln här och hela rapporten här.

*  Timbro-artikeln visar att alla inte har förstått betydelsen av fritid och en väl genomtänkt fritidspolitik. Det har branschorganisationen Canadian Parks and Recreation Association gjort och därför tagit fram en hel katalog över nyttan av fritiden. Vi har lagt in CPRA:s sammanfattning på hemsidan. Läs här. Läs även World Leisure and Recreation Associations Quebec-deklaration antagen under WLRA:s internationella kongress 2008. Läs även WLRA:s Charter for Leisure och Position Statement on Leisure Education and Community Development. Kunskap är en sak, åsikter en annan.

Utländskt material:

*  Danska Kommunförbundet har tagit fram ett policydokument - KL´s 10 skarpe om fritidspolitik og folkeoplysningslov. Läs här.

*  Danska Lokale- og Anlægsfonden ger bidrag till samlingslokaler av olika slag (kultur, idrott och föreningar). Nr 11 av fondens tidskrift Tribune finns här.

*  I Finland blev fritidspolitiken den stora vinnaren i regeringens budgetarbete inför 2010. Läs kulturminister Stefans Wallin uttalande.

*  Finländska kommuner genomgår nu ett stålbad med sammanslagningar av små kommuner till större. Hur går det med fritidsfrågorna i detta reformarbete? Läs finska kommunförbundets Kari Sjöholms klargörande inlägg här.

*  Brittiska regeringen har tillsammans med kommunförbundet och fritidschefsföreningen drivit ett projekt - A passion for Excellence - för att stödja utvecklingsarbetet inom fritidssektorn. I fjol publicerades en uppföljning av det första årets verksamhet. Läs här.

*  Brittiska kommunförbundet har inrättat en tankesmedja - Improvement and Development Agency (I&DeA) - för att utveckla den kommunala verksamheten. Organisationen arrangerar seminarier och publicerar rapporter. I september publicerades Creating Better Outcomes for Children and Young people by improving the Commissioning of Cultural Services. Läs här.

*  I&DeA har också publicerat:

         - Improving Strategic commissioning in the culture and sport sector. Läs här.Inom ramen för denna finns:
         - Guidance paper 1: needs assessment. Läs här.
         - Guidance paper 2: options appraisal, the business case and procurement. Läs här.
         - Guidance paper 3: building capacity in the Third Sector. Läs här.
         - Case studies. Läs här.
         - Core Competences. Läs här.

*  Ontario Research Council on Leisure arrangerade i våras symposium kring Leisure, Space and Change. Proceedings finns här.

*  Alberta Parks and Recreation Association har tagit fram ett dokument om vilka kärnkompetenser som behövs för att arbeta inom fritidssektorn. Läs här.

*  Australian & New Zealand Association for Leisure Studies Journal har kommit ut med Volym 12, 2009. Läs här.

*  Att barn leker vet vi alla, men Canadian Park and Recreation Association (CPRA) menar att leken är viktig för alla åldrars kreativa förmåga. Därför har de dragit igång kampanjen Everybody gets to play. Läs här.

Böcker:

Teorier om fritid m.m. Läs här.

*************************************************************************************

Kultur:

Konferenser:

*  Danska Center for Offentlig Kompetenceudvikling/Kulturministeriet/Børne- og Kulturchefforeningen arrangerar Kulturkonference 2010. Kultur for alle i Vejle 11-12 mars.

*  Leisure Studies Ass./Bolton Museum and Archive Service arrangerar Recording Leisure Lives: Holidays and Tourism in 20th Century Britain i Bolton, UK, 30 mars.

*  International Journal of Cultural Policy/University of Jyväskylä arrangerar The 6th International Conference on Cultural Policy Research i Jyväskylä, Finland 24-27 augusti.

Svenskt material:

*  Remissvaren på förra årets Kulturutredningens förslag finns här.

*  Regeringens proposition om ny kulturpolitik - Tid för kultur - finns här.

*  Kortfattad information om kulturpropositionen finns här.

*  Information om regeringens politik för barns och ungas kultur finns här.

*  Information om de nya kulturpolitiska målen finns här.

*  Kulturutskottets betänkande över Tid för kultur finns här.

*  Regeringen har tagit fram en Handlingsplan för kulturella och kreativa näringar. Läs mer.

*  Filmutredningen presenterade i höstas sitt betänkande Vägval för filmen. Läs mer.

*  Malmö stads försök att modernisera sitt stadsbibliotek har väckt en väldig debatt. Läs inläggen här.

*  Intresserad av lättillgänglig statistik kring Teater och Dans, Musik, Bild och Form, Museer, Kulturmiljö, Arkiv, Folkbildning, Bibliotek, Böcker, Press och Tidskrifter, Radio och TV, Film och Bio, Internet, Kyrka och trossamfund, Idrott och spel? Då är KulturObservatoriets hemsida en välkommen bekantskap. Den finns här.

Utländskt material:

*  Danmarks kulturminister har tagit fram ett kulturpolitiskt dokument - Kultur for alla, Kultur i hele landet. Läs här.

*  Finlands regering tillsatte i december 2008 en kulturpolitisk utredning. En mellanrapport - Kultur-Kraft i framtiden - diskuteras nu. Läs här.

*  Brittiska kommunförbundet har gjort en studien Investing in creative industries. A guide for local authorities. Läs här.

*  Brittiska Arts Council har i samarbete med Museums Libraries Archives tagit fram en skrift om Using the arts and culture to deliver positive activities for young people. Läs här.

Böcker:

Har du missat fjolårets svenska kultutredning? Vi har fortfarande exemplar kvar. Köp den här.

Böcker om kultur m.m. Läs här.

*************************************************************************************

Närmiljön:

Konferenser:

* Det brittiska settlementsförbundet BASSAC arrangerar en konferens kring grannskapsutveckling  Stand and deliver. People, power and politics. Manchester 3- 4 mars.  

Brittiska regeringsorganen Improvement and Development Agency arrangerar konferens kring stärkandet av kommunernas livsmakt (empowerment), Future communities, Future Engagement. London 17 mars. 

*  The Social Capital Foundation arrangerar Social Capital in Practice i Mellieha på Malta 7-10 maj.

Svenskt material:

*  Ett hållbart samhälle bygger på tre pelare: den ekologiska, den ekonomiska och den sociala. De två första diskuteras ofta och ingående, medan den sociala närmast lämnas åt sitt öde. Det är ett allvarligt misstag eftersom ett hållbart samhälle förutsätter aktiva medborgare. Det har visat sig inte minst i de förorter där bilar och soptunnor har brunnit.

*  Fritidsvetarna har tagit fram en PM - Social hållbarhet, där den internationella forskningen kring begreppet presenteras. PM:n får också praktiska konsekvenser - Kultur och fritidssektorn inkl. föreningslivet blir centrala aktörer i byggandet av det hållbara samhället. Vi söker nu kommuner som är intresserade av att bygga upp hållbara samhällen.

*  Vi erbjuder även inspirationsföreläsningar på temat Social hållbarhet - räcker det inte med sopsortering? och Grannskapscentra - en nödvändig förutsättning för socialt hållbara samhällen.

*************************************************************************************

Hälsa:

Svenskt material:

*  Folkhälsoinstitutet har tagit fram en skrift om Delaktighet i hälsokonsekvensundersökningar. Läs här.

*  Folkhälsoinstitutet har också tagit fram en skrift om Hälsokonsekvensbedömningar i kommuner, landsting och regioner. Läs här.

Böcker:

Böcker om hälsa m.m. Läs här.

*************************************************************************************

Föreningsliv - Civilt samhälle:

Svenskt material:

*  En statlig utredning har lagt förslag för nya momsregler för den ideella sektorn. Läs här.

*  En annan statlig utredning har lagt förslag till moderniserade skatteregler för den ideella sektorn. Läs här.

*  Skall idrottsrörelsen bli Sveriges största civilsamhälle? Regeringen föreslår i en proposition att begreppet civilsamhälle skall ersätta det gamla folkrörelsebegreppet. Läs förslaget här. Ett sammanfattande faktablad finns här.

*  Regeringen vill att ungdomar i utsatta områden skall gå med i föreningslivet och satsar därför 8 miljoner på en försöksverksamhet. Läs här.

*  En statlig utredning har lagt förslag till nya bidragsregler för kvinnoorganisationer. Läs här.

Utländskt material:

*  EU har föreslagit att 2011 skall bli ett år för frivilligt arbete. Läs här.

Böcker:

Böcker om Föreningsliv och folkbildning m.m. Läs här.

*************************************************************************************

Pigga pensionärer:

Konferenser:

*  Folkhälsoinstitutet ordnar utbildning i Hälsosamt åldrande, Stockholm 17-18 mars och Jönköping 24-25 mars..

Svenskt material:

*  Folkhälsoinstitutet har tagit fram en skrift kring äldres hälsa - Det är aldrig för sent. Läs här.

Utländskt material:

*  I den kanadensiska staden Richmond har fritidsförvaltningen engagerat sig i äldres fritid och tagit fram en handlingsplan för detta. Läs här.

*  Norska forskningsinstitutet NOVA har i 26 år givit ut tidskriften Åldring og livslop. Nu har sista numret kommit ut. Läs här.

Böcker:

Böcker om pigga pensionärer. Läs här.

*************************************************************************************

Ungdom:

Konferens:

*  Leisure Studies Ass./University of Central Lancashire arrangerar Reflecting on Children, Youth and Leisure i Preston, UK, 14 april.

 University of Strathclyde arrangerar International Conference on Youth Work and Youth Studies i Glasgow, Scotland 7-9 september.

Svenskt material:

*  BRÅ:s tidskrift Apropå ägnade sitt sista nummer 2009 åt ungdomar i riskzonen. Läs här.

*  Medierådet har tagit fram en rapport om ungdomars mediekritiska kompetens. Läs här.

*  Regeringen sände i höstas en skrivelse till Riksdagen om En strategi för ungdomspolitiken. Läs här.

*  Regeringen har tagit fram skriften Med unga i fokus. Regeringens 21 viktigaste satsningar för ungdomar. Läs här.

*  Ungdomsstyrelsen ordnade våren 2009 en konferens på temat Nyttan med internationellt samarbete för kommunal ungdomspolitik. Läs här.

*  Ungdomsstyrelsen har publicerat studien Konsekvenser, resultat och effekter av Ungdomsstyrelsens bidragsgivning till ideella organisationer. Läs här.

*  I tidskriften Fria Tider pågick det under våren 2009 en debatt om fritidsledarutbildningens innehåll. Läs artiklarna här.

*  Erik Amnå m.fl. har skrivit rapporten Bidrag till vad? En kunskapsöversikt över effekter och metoder rörande statliga bidrag till ideella organisationer. Läs här.

Utländskt material:

*  EU har startat ett European Knowledge Center for Youth Policy. Läs här.

*  EU har antagit ett nytt ramverk för ungdomspolitiken. LSU har förtjänstfullt ställt samman flera dokument på temat. Läs här.

*  FN har deklarerat 2010 för Internationellt ungdomsår. Läs här.

*  Kanada - Forskningsinstitutet Canadian Policy Research Networks har studerat frågan om ungdomar är frånkopplade från det politiska livet - eller om det är tvärtom? Kanske kan ungdomskulturen till och med förnya demokratin? Läs här.

*  Kanada - Alberta Parks & Recreation Association har bedrivit ett projekt kring ungdomars fritidsaktiviteter efter skolan. Läs slutrapporten här.

*  Norge - En statlig utredning har kommit med betänkandet Ungdoms fritidsmiljø. Ungdom, demokratisk deltakelse og innflytelse. Läs rapporten här.

*  Norge - Forskningsinstitutet NOVA ger bl.a. ut Tidsskrift for ungdomsforskning. Nr 1 2009 finns här. Nr 2 2009 finns här.

*  UK - Bernard Davis och Bryan Merton vid De Montfort University i Leicester, som bl.a. utbildar ungdomsarbetare, har skrivit rapporten Squaring the circle? Findings of a Modest Inquiry inte the state of youth work practice in a changing policy environment. Läs här.

*  UK - Brittiska regeringen har under 2000-talet givit ungdomsarbetet en tydlig målinriktningar mot ungdomar i riskzonen. Läs några av de senare dokumenten här.

*  UK - Brittiska regeringen har publicerat rapporten Positive Acitivites. Qualitative Research with Young People. Läs här.

*  UK - De två brittiska tankesmedjorna Changemakers och LGiU har skrivit en rapport om ungdomars deltagande i politiska frågor. Läs här.

*  UK - Några brittiska forskare har skrivit en artikel om "Health outcomes of youth development programme in England: prospective matched comparison study". Läs här.

*  UK - Brittiska regeringen har tagit fram en Agenda for Youth Engagement. Läs här.

Böcker:

Böcker om ungdom. Läs här.

*************************************************************************************

Idrott:

Konferenser:

*  Internationell idrottskonferens - Center and Peripheries in Sport - arrangeras i Malmö 8-12 april.

*  Construction Conference and Events arrangerar Drift och underhåll av idrottsanläggningar i Stockholm 27-28 april.

*  International Working Group on Women and Sport arrangerar 5th World Conference on Women and Sport i Sydney, Australien 20-23 maj.

Svenskt material:

*  Regeringen vill underlätta för internationella idrottsevenemang i Sverige. Läs här.

*  Madeleine Sjöstedt (fp), idrotts- och kulturborgarråd i Stockholm har tröttnat på idrottsrörelsens oförmåga att nå icke-idrottsintresserade ungdomar att ägna sig åt fysisk aktivitet. Hon vill utveckla en ny kommunal idrottspolitik. Läs här. Läs också den rapport som ligger till grund för aktionen. Den finns här.

Utländskt material:

*  European College of Sport Science arrangerade i somras en vetenskaplig kongerens på temat Sport Sciences: Nature, Nurture and Culture. Nu har man publicert Book of Abstract från konferensen. Läs här.

*  Hur ser österikarnas idrottsvanor ut? Institut für Freizeit- und Tourismusforschung i Wien har undersökt saken. Läs mer på tyska.

Böcker:

Har du missat den svenska idrottspolitiska utredningen? Vi har fortfarande exemplar kvar. Köp den här.

Böcker om idrott. Läs här.

*************************************************************************************

Turism:

Konferens:

*  International Journal of Tourism and Hospitality Research arrangerar 5th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure i Cappadocia, Turkiet 25-30 maj.

*  Wessex Inst. of Technology arrangerar Fourth International Conference on Sustainable Tourism, New Forest, UK, 5-7 Juli Cappadocia.

Svenskt material:

*  Tillväxtverket har efterträtt NUTEK och är nu ansvarig även för turismfrågorna. Verket har tagit fram flera studier:

    - en studie över svenska turistutbildningar. Läs här.

    - en studie över hållbar turism. Läs här.

    - årsbokslut över svensk turism och turismnäring 2008. Läs här.

Böcker:

Böcker om turism. Läs här.

*************************************************************************************

Friluftsliv:

Konferenser:

*  2010 Conference Pathways to Success: Integrating Human Dimensions into Fisheries and Wildlife Management, Estes Park, Colorado, USA, 27 september - 1 oktober.

*  Association of Outdoor Recreation and Education arrangerar AORE 2010. Summits of Success, Keystone, Colorado, USA, 11-13 november.

Svenskt material:

*  Friluftliv i förändring arrangerade i höstas en konferens om friluftsforskning. Ett sammandrag av presenterade rapporter finns här.

*  Får man ta betalt av folk som vill åka i skidspår? Läs Naturvårdsverkets synpunkter.

*  Allemansrätten är ett bra exempel på vad nobelpristagarinnan Ellnor Ostrom menar med socialt kapital. Det menar Klas Sandell, Karlstads universitet, och Ulf Silvander, Svenskt Friluftsliv. Läs här.

*  Sundsvall har utsett till årets friluftskommun av SKL, Naturvårdsverket m.fl. Läs här.

Utländskt material:

*  Sport and Recreation New Zealand har tagit fram en Outdoor Recreation Strategy 2009-2015. Läs här.

Böcker:

Böcker om friluftsliv. Läs här.

        

***********************************************************************************

Läs mer om Fritidsvetarna på www.fritidsvetarna.com.

 


                    Frågor eller problem som rör  webbplatsen ska skickas till Institutet@Fritidsvetarna.com
                    Copyright © 2007 Institutet för Fritidsvetenskapliga studier. Med ensamrätt.
                    Senast ändrad: tisdag 15 januari 2013.